ბსუ-ს პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრი
პროგრამების შემუშავების ეტაპი

გთხოვთ, შეავსოთ ეს ფორმა. მისი შევსებისას გთხოვთ, იყოთ მაქსიმალურად გულწრფელი და ობიექტური. თქვენი გამოხმაურება დაგვეხმარება არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარებასა და ახალი პროფესიული პროგრამების შემუშავებაში.
მოცემული დოკუმენტი წარმოადგენს ,,პროფესიული განათლების მიმართ დამსაქმებელთა დამოკიდებულების კვლევის" ანკეტა-კითხვარს. კითხვარი მომზადებულია ბსუ-ს პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის მიერ. იგი განკუთვნილია პროფესიული სტუდენტების პოტენციური დამსაქმებელი ორგანიზაციებისათვის. რაოდენობრივი კვლევის ძირითად მიზანს წარმოადგენს ორგანიზაციების დამოკიდებულებების შესწავლა ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართ.
1. ორგანიზაციის დასახელება *
2. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი *
3. ორგანიზაციის მისამართი *
4. ორგანიზაციის საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი/მობილური) *
5. ორგანიზაციის სამართლებრივი ფორმა *
6. კომპანიის საქმიანობის ძირითადი სფერო *
7. თანამშრომელთა რაოდენობა კომპანიაში *
8. საშუალებები, რომლის მეშვეობითაც ახდენთ პროფესიული განათლების დონის კვალიფიციურ პერსონალის დასაქმებას *
9. გაქვთ თუ არა ინფორმაცია მოქმედ პროფესიულ სასწავლებლებზე *
10. თქვენი აზრით, რამდენად პრესტიჟულია პროფესიული განათლება *
11. რამდენად რეალურია პროგრამის ხანგრძლივობა (------სასწავლო თვე) *
12. პოზიციები (საშტატო ერთეულები), რომლებზეც გექმნებათ პერსონალის მოზიდვის პრობლემა *
13. იცნობთ თუ არა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტს *
14. საიდან გაიგეთ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის შესახებ *
15. თქვენს ორგანიზაციას ჰქონია თუ არა პროფესიული სასწავლებლის სტუდენტის ან კურსდამთავრებულის დასაქმების პრაქტიკა? *
16. რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენი ორგანიზაციისათვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულების დასაქმება *
17. თვლით თუ არა, რომ პროფესიულ სტუდენტს პროგრამის გავლის შედეგად მიღებული ცოდნა და უნარები დაეხმარება დასაქმებაში *
18. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის რა რაოდენობის კურსდამთავრებულის დასაქმებას შეძლებთ? *
19. შეაფასეთ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პრაქტიკის კომპონენტი *
20. არის თუ არა მზად თქვენი კომპანია მიიღოს ბსუ-ს პროფესიული სტუდენტები საწარმოო პრაქტიკის გასავლელად? *
21. არის თუ არა მზად თქვენი კომპანია მიიღოს შეზღუდული შესაძლებლობის ან სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირები სტაჟირება/საწარმოო პრაქტიკის გასავლელად *
22. არის თუ არა მზად თქვენი კომპანია იმისათვის, რომ ბსუ-ს პროფესიულმა სტუდენტმა საწარმოო პრაქტიკის გავლის დროს გამოიყენოს ორგანიზაციის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა? *
23. ბსუ-ს პროფესიული სტუდენტების რა რაოდენობის მიღება შეგიძლიათ საწამოო პრაქტიკაზე? *
24. ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტების რა რაოდენობის მიღება შეგიძლიათ სტაჟირებაზე? *
25. თქვენი აზრით, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულების რომელი უნარ-ჩვევები საჭიროებს გაუმჯობესებას *
Required
26. კომენტარი/რეკომენდაცია (გთხოვთ, მიუთითოთ ყველა შენიშვნა, კომენტარი და რეკომენდაცია რომელიც კითხვარში არ იყო გათვალისწინებული)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy