Program-aansoeke: Woordfees 2019
TONEEL EN MUSIEK
1 – 10 Maart 2019

SLUITINGSDATUM: 30 Junie 2018


ALGEMENE INLIGTING EN VOORWAARDES

Wie moet hierdie vorm voltooi?
As jy oorweeg wil word vir keuring om by die US Woordfees op te tree, moet jy hierdie vorm volledig invul en saam met die verlangde dokumentasie indien voor die sluitingsdatum. Slegs elektroniese aansoeke word oorweeg.

Samestelling van die feesprogram:
Die US Woordfees stel ʼn gebalanseerde program saam waarin verskeie aspekte soos oorspronklikheid, vernuwing, die profiel van kunstenaars en feesgangers, vraag en aanbod binne die verskillende kunsgenres, artistieke meriete en taal, ʼn rol speel. Die US Woordfees behou die reg voor om kunstenaars te nooi of om produksies te ontwikkel wat nie ingeskryf word nie.

Befondsing:
Die US Woordfees befonds net pre-produksiekoste van enkele aanbiedings wat in opdrag van die US Woordfees geskep word.

Vergoedingspakket:
Voorstelle wat aanvaar word, sal een van die volgende vergoedingspakkette aangebied word:

1. Fooi – die ontwikkeling van die stuk en die risiko van die speelvak word deur die fees gedra. Ná afloop van die US Woordfees tree die US Woordfees as uitvoerende vervaardigder op en alle verdere speelvakke word direk met die US Woordfees onderhandel. Hierdie bepaling geld vir toneel, sowel as kontemporêre musiek, en in sekere gevalle vir klassieke musiek. Sien ook bepalings onder die opskrif “Vervaardigerstantieme”.
2. Winsdeel – deurinkomste word verdeel, tradisioneel 70/30% ten gunste van die kunstenaar
3. Vennootskappe – die fees stel gedeeltelike befondsing vir die ontwikkeling van die stuk beskikbaar en die verdeling van deurverkope word onderhandel

Verskeie faktore beïnvloed die finale samestelling van die vergoedingspakket, waaronder: omvang, verblyf, vervoer, kaartjie-pryse, senioriteit en aanvraag van kunstenaars, ens.
Geen produksie sal as ’n fooi- of vennootskap-produksie oorweeg word sonder ’n volledige begroting nie.

BAIE BELANGRIK: Alle verblyfbehoeftes moet in jou begroting aangedui word. Verblyf moet bereken word op ten minste R1 500 per persoon per nag. Die Woordfees verskaf nie akkommodasie aan kunstenaars wat in ’n radius van 60 km van Stellenbosch woon nie, tensy dit so onderhandel is, of indien die volgende kriteria van toepassing is:

1) Kuntenaars en tegnici is ouer as 60 jaar
2) Kunstenaars tree in meer as 2 vertonings per dag op
3) Kunstenaars en tegnici het geskeduleerde laat intrekke wat na middernag aanhou

Dui ook enige reisbehoeftes aan – retoerkaartjies vanaf Johannesburg moet bereken word op ten minste R3 500 per persoon.

Omvang van program:
Sowat 400 optredes en aanbiedings sal vir die US Woordfees 2019 aanvaar word.

Vervaardigerstantieme:
Waar en indien die US Woordfees ʼn bydrae maak tot pre-produksiekoste, neem hy 'n vervaardigerstantieme bereken op bruto inkomste vir ʼn periode van drie jaar. Die persentasie word bepaal deur die omvang van die US Woordfees se bydrae. Hierdie tantieme word bereken as ʼn vasgestelde fooi per optrede of speelvak. Die US Woordfees moet as vervaardiger van die produksie vir alle toekomstige speelvakke erken word. Enige verdere speelvakke moet in oorleg met die US Woordfees onderhandel word.

Skedulering:
Die US Woordfees stel die finale skedulering vas op grond van logistieke, tegniese en finansiële oorwegings. Dit is belangrik om jou optrede se voorkeurdatums korrek deur te gee en aan te dui wie in jou span (tegnici en musici ingesluit) by ander optredes betrokke is.

Ontvangserkenning:
Alle voorstelle ontvang ʼn ontvangserkenning teen 6 Julie 2018.

WoordTROfees, moontlik gemaak deur die ATKV:
Sekere optredes by die US Woordfees word deur ʼn onafhanklike paneel beoordeel en kom outomaties in aanmerking vir die WoordTROfees. Pryse (bestaande uit kontant en ’n beeldjie) word in verskillende kategorieë toegeken.

Opvoerregte:
Dit is elke optrede se verantwoordelikheid om opvoerregte met DALRO en/of SAMRO uit te klaar. Dui die koste-implikasie hiervan op jou begroting aan.

Komplimentêre kaartjies:
Die US Woordfees maak voorsiening vir ʼn aantal komplimentêre kaartjies per venue, vir eie en gebruik deur die media en borge. Waar komplimentêre sitplekke nie benut word nie, word dit voor vertonings weer te koop aangebied. 5% van sitplekke word uitgehou vir komplimentêre kaartjies.

Spesiale afslag-aanbiedings vir studente, kunstenaars en ander bemarkingsveldtogte:
Die US Woordfees wil graag so ver moontlik bekostigbaar wees en nuwe gehore ontwikkel. Ons versoek produksies vriendelik om afslagtariewe vir studente en medekunstenaars te oorweeg. Die US Woordfees behou die reg voor om van tyd tot tyd spesiale promosieveldtogte, in oorleg met kunstenaars, aan te bied.

Publisiteit en bemarking:
Elke optrede is vir sy eie publisiteit en bemarking verantwoordelik, wat ondersteun sal word met algemene bemarking en publisiteit deur die US Woordfees. Die US Woordfees aanvaar egter geen verantwoordelikheid vir die verskaffing van enige bemarkingsmateriaal aan optredes nie. Die US Woordfees sit geen plakkate of baniere vir produksies op nie. Die US Woordfees sal wel ’n diensverskaffer aanwys met wie kunstenaars direk kan skakel.

Administrasiefooi:
Alle aansoeke moet vergesel word van ’n administrasiefooi van R250 of R150 vir studente (BTW ingesluit). Dit is ’n eenmalige bedrag wat nie terugbetaalbaar is nie.
Elektroniese oorplasing van fondse:
Universiteit Stellenbosch
Standard Bank
Tak: Stellenbosch
Takkode: 050610
Rekeningnommer: 073006955
Verwysing: R5584/Produksienaam (Byvoorbeeld: Liewe Heksie)

[Let wel: R5584 is die US Woordfees se kostepunt en nie ’n bedrag nie.]

Heg ʼn volledige begroting vir jou voorgestelde optrede by jou voorstel aan indien jy befondsing daarvoor nodig het. Maak voorsiening vir alle moontlike uitgawes – ook reis, verblyf en stelvervoer. Verskaf soveel besonderhede moontlik in jou begroting. ʼn Begroting in hierdie formaat gee aan ons ʼn idee van wat dit sal kos om jou optrede na die US Woordfees te bring en vorm die basis van verdere onderhandelings, indien enige. Sien templaat.

Navrae
Rig navrae gedurende kantoorure aan:
Tel: 021 886 5036 of wf2019@sun.ac.za

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms