Монголын хуульчдын холбооноос Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн үр нөлөөг дээшлүүлэх, давхардал хийдэл болон зөрчлийг арилгуулах, хуулийг боловсронгуй болгох зорилгоор “Хэрэгжилтийн үр нөлөөний судалгаа"-г хийж байна.
1. Хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагчаар ажилласан хугацааг хуульчийн мэргэжлийн дадлагад тооцохгүй.
2. Шүүхийн нарийн бичгийн даргаар ажилласан хугацааг мэргэжлийн дадлагад тооцохгүй.
3. Хуульчид тавигдах зан байдлын шаардлагыг хэрхэн шалгах вэ?
4. Шийдвэр гүйцэтгэгчээр ажилласан хугацааг мэргэжлийн дадлагад тооцож болох уу?
5. Хуульч хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авсны дараа...
6. Та хэдэн онд хуульч болсон бэ?
MM
/
DD
/
YYYY
7. Та хаана ажилладаг вэ?
8. Хуульчдын холбооны гишүүнчлэлээ түдгэлзүүлсэн эсэх?
9. Гишүүний татвараа сар бүр төлдөг үү?
10. Татварын хэмжээг боломжтой гэж үздэг үү?
11. Та төлсөн татвараа юунд зарцуулдаг гэж үздэг вэ?
12. Татварын зарцуулалтын тайлантай танилцаж байсан уу?
13. Холбооны үйл ажиллагаанд оролцдог уу?
14. Тус холбооны үйл ажиллагаагаар дамжуулан өөрт хэрэгтэй мэдлэг, мэдээллийг олж авч чаддаг уу?
15. Холбооны үйл ажиллагааг хуульчдад хүртээмжтэй байна гэж үздэг үү?
16. Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр татвараа дараалан 3 сар төлөөгүй бол хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийг хүчингүй болгохоор байгааг та хүлээн зөвшөөрөх үү?
17. Сургалтын чанар хүртээмжийг юу гэж дүгнэдэг вэ?
18. Та хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааг ганцаарчлан эсвэл гэрээгээр хамтарч /нөхөрлөлд хамрагдаж/ эрхэлдэг үү
19. Таны ажиллаж байгаа Өмгөөллийн нөхөрлөл Монголын Хуульчдын холбоонд бүртгэлтэй эсэх
20. Монгол Улсад хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа гадаад хуульч, хуулийн этгээд Монголын Хуульчдын холбоонд бүртгүүлэх шаардлагатай эсэх
21. Хуульчийн мэргэжлийн дүрмийг зөрчсөн аливаа үйлдэл, эс үйлдэлийн талаар та мэдэх үү?
22. Хэрэв мэдэх бол ямар тохиолдлуудтай таарч байсан бэ?
23. Улсын дээд шүүхээс шүүхэд төлөөлөх эрхийг бүртгэлээр олгож байгаа асуудлыг та дэмждэг үү.
24. Шүүхэд төлөөлөх эрхийг олгохдоо тодорхой шалгуур/шалгалт/-тай байх талаар зохицуулалтыг ХЭЗБТХ-д оруулах нь зөв үү?
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.