แบบประเมินความสุข

ดัชนีชี้วัดความสุขของคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ: ใหม่ปี2547
กรุณาติกเครื่องหมายถูกลงในช่องที่มีข้อความตรงกับตัวนักเรียนมากที่สุดและข้อความร่วมมือตอบคำถามทุกข้อ คำถามต่อไปนี้จะถามถึงประสบการณ์ของนักเรียน ในช่วง 1 เดือน ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ให้นักเรียนสำรวจตัวเองและประเมินเหตุการณ์ อาการ ความคิดเห็น และความรู้สึกของนักเรียนว่าอยู่ในระดับใดแล้วตอบลงในช่องคำตอบที่เป็นจริงกับตัวนักเรียนมากที่สุด
ไม่เลย หมายถึง ไม่เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึก หรือไม่เห้นด้วยกับเรื่องนั้น
เล็กน้อย หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกเรื่องนั้นๆ เพียงเล็กน้อย หรือเห็นด้วยกับเรื่องนั้นๆ เพียงเล็กน้อย
มาก หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกเรื่องนั้นๆ มาก หรือเห็นด้วยกับเรื่องนั้นๆ มาก
มากที่สุด หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกเรื่องนั้นๆ มากที่สุด หรือเห็นด้วยกับเรื่องนั้นๆ มากที่สุด
การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ได้แก่ข้อ 1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 กลุ่มที่ 2 ได้แก่ข้อ 3,4,5
แต่ละข้อให้คะแนนดังต่อไปนี้ แต่ละข้อให้คะแนนดังต่อไปนี้
ไม่เลย = 0 ไม่เลย = 3
เล็กน้อย = 1 เล็กน้อย = 2
มาก = 2 มาก = 1
มากที่สุด = 3 มากที่สุด = 0
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1.นักเรียนรู้สึกพึงพอใจในชีวิต
  2.นักรียนรู้สึกสบายใจ
  3.นักเรียนรุ้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน
  4.นักเรียนรู้สึกผิดหวังในตัวเอง
  5.นักเรียนรู้สึกว่าชีวิตของนักเรียนมีแต่ความทุกข์
  6.นักเรียนสามารถทำใจยอมรับได้สำหรับปัญหาที่ยากจะแก้ไข(เมื่อมีปํญหา)
  7.นักเรียนมั่นใจว่าสามารถควบคุมอารมณ์ได้เมื่อมีเหตุการณ์คับขันหรือร้ายแรงเกิดขึ้น
  8.นักเรียนมั่นใจว่าจะเผชิญเกตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต
  9.นักเรียนรู้สึกเห้นอกเห้นใจเมื่อผู้อื่นมีทุกข์
  10.นักเรียนรู้สึกเป้นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา
  11.นักเรียนให้ความร่วมมือกับผู้อื่นเมื่อมีโอกาศ
  12.นักเรียนรู้สึกภูมิใจในตนเอง
  13.นักเรียนรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว
  14.หากนักเรียนป่วยหนัก นักเรียนเชื่อว่าครอบครัวจะดูแลนักเรียนเป้นอย่างดี
  15.สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน
  Please enter one response per row
  This is a required question