แบบสอบถามระดับความพึงพอใจการให้บริการเหนือความคาดหมายของ สพป.พะเยา เขต 2
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
2. แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงาน 3) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริการ
3. แบบสอบถามฉบับนี้ใช้สำหรับการศึกษาวิจัยเท่านั้น การตอบแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด แต่จะเป็นประโยชน์ในการกระบวนการทำงานของบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง O ที่ตรงกับสภาพเป็นจริงของท่าน
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
ตำแหน่ง *
วิทยฐานะ *
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง O ที่ตรงกับตามความรู้สึก/ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
กระบวนการในการให้บริการเหมาะสม และรวดเร็วฉับไว *
การบริการที่ไม่มีข้อผิดพลาด และถูกต้อง *
จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเพียงพอกับผู้รับบริการ *
มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการในช่วงพักกลางวัน *
. ระยะเวลาในการให้บริการเหมาะสม *
ความทันสมัยของอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการ *
การบริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง *
การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย *
พูดจาสุภาพ มีความเป็นมิตร และยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ *
ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน *
มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และให้บริการด้วยความเต็มใจ *
สามารถให้บริการและแก้ไขปัญหาที่ต้องการได้ *
อาคารสถานที่สะดวกกว้างขวางเหมาะสม *
ป้ายบอกตำแหน่งและจุดให้บริการต่างๆ
Clear selection
สถานที่สะอาด แสงสว่างเพียงพอและเป็นระเบียบ *
ห้องน้ำสะอาด เพียงพอ *
มีจุดบริการรับ-ส่งเอกสาร *
มีทีนั่งพักสำหรับผู้มาติดต่อ *
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว *
การบริการที่ตรงกับความต้องการ และถูกต้อง *
การบริการอย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นภารกิจ *
ได้รับการบริการที่คุ่มค่า และเป็นประโยชน์ *
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
จุดเด่น
จุดที่ควรปรับปรุง
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.. Report Abuse