แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการเว็บไซต์ สมอ.
ขอความร่วมมือในการตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง เพราะคำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อ สมอ. จะได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพของเว็บไซต์ต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
อาชีพ *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์
*
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. จัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
2. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล ความสะดวกต่อการค้นหา
3. การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
4. การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
5. ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารต่างๆ
6. ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ
7. ข้อมูลเป็นประโยชน์ ตรงตามความต้องการ
8. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ในระดับใด
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ปัญหาในการใช้บริการ
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.