ใบสมัครเข้าร่วมโครงการบัวหลวงเพื่อมิวอาย และขอรับชุดเลนส์มิวอาย

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จัดโครงการมอบชุดเลนส์มิวอายให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition: YSC) และโรงเรียนในโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ (Maehongson IT Valley) พร้อมทั้งการประกวดภาพถ่ายผ่านเลนส์มิวอาย หัวข้อ" "ชีวิตเล็กๆผ่านมิวอาย ตอน สิ่งมีชีวิตในน้ำ"
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อขยายโอกาสให้ครูและนักเรียนมีกล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลแบบพกพา ใช้ในการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์
2) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเป็นนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ได้ทุกที่และทุกอกาส โดยประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันให้เป็นประโยชน์
3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการศึกษาค้นคว้า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน เป็นนักสำรวจ
4) เพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน