แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้บริหาร
ผู้ปฏิบัติงานสำนักงาน กสม. และบุคคลภายนอก ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาปรับปรุงศูนย์สารสนเทศฯ
ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามนี้จะนำไปใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์สารสนเทศฯ ต่อไป

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการใช้บริการศูนย์สารสนเทศฯ ในปัจจุบัน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์สารสนเทศฯ ในปัจจุบัน
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงศูนย์สารสนเทศฯ

Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน
1. เพศ
2. อายุ
3. วุฒิการศึกษา
ตอนที่ 2 สภาพการใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนในปัจจุบัน
โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน
1. ท่านเคยใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือไม่
2. สาเหตุที่ไม่เคยใช้บริการศูนย์สารสนเทศฯ (เมื่อตอบข้อนี้เสร็จให้ข้ามไปตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 4)
3. ความถี่ในการใช้บริการศูนย์สารสนเทศฯ
4. ท่านใช้บริการศูนย์สารสนเทศฯ ด้วยวัตถุประสงค์ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Clear selection
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนในปัจจุบัน
โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน
3.1 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการตรงต่อความต้องการ
ทรัพยากรสารสนเทศมีจำนวนเพียงพอ
ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย
Clear selection
3.2 ด้านบริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการยืม-คืน
การขอรับบริการไม่ยุ่งยาก/ซับซ้อน เข้าใจง่าย
มีบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของท่าน
การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว
สามารถค้นหาหนังสือบนชั้นได้ง่าย และรวดเร็ว
เวลาเปิดบริการของศูนย์สารสนเทศฯ
คำแนะนำที่ได้รับจากการใช้บริการศูนย์สารสนเทศฯ
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ มีประสิทธิภาพ
Clear selection
3.3 ด้านผู้ให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีความรู้ และความเข้าใจในการให้บริการ
ให้บริการด้วยความสุภาพ และกิริยา มารยาทที่ดี
มีความเป็นมิตร เต็มใจช่วยเหลือและมีอัธยาศัยดี
มีความพร้อม และให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น
ให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
มีความเข้าใจ และให้บริการได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
Clear selection
3.4 ด้านสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
จำนวนที่นั่งอ่านเพียงพอ
แสงสว่างมีเพียงพอ
สภาพแวดล้อมภายในศูนย์สารสนเทศฯ มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า
ความสะอาดภายในศูนย์สารสนเทศฯ
คอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นมีความเหมาะสม
Clear selection
3.5 ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การประชาสัมพันธ์ของศูนย์สารสนเทศฯ
การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับบริการ กิจกรรม และทรัพยากรสารสนเทศใหม่ มีความสม่ำเสมอ
การสื่อสารกับผู้ใช้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเวลาใน การให้บริการ มีความสม่ำเสมอ
Clear selection
3.6 ความพึงพอใจต่อศูนย์สารสนเทศฯ ในภาพรวม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์สารสนเทศฯ ในภาพรวม
ความพึงพอใจต่อศูนย์สารสนเทศฯ ในภาพรวม
Clear selection
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงศูนย์สารสนเทศฯ
โปรดแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงศูนย์สารสนเทศฯ ตามที่ท่านต้องการได้ทั้งในด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านบริการสารสนเทศ ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก หากพื้นที่ไม่เพียงพอสามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมได้
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy