แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
1.1 เพศ *
1.2 สถานภาพ *
ตอนที่ 2 รายการประเมินความพึงพอใจ
รายการประเมินความพึงพอใจ *
พึงพอใจมากที่สุด (5)
พึงพอใจมาก (4)
พึงพอใจปานกลาง (3)
พึงพอใจน้อย (2)
พึงพอใจน้อยที่สุด (1)
การลงทะเบียน การต้อนรับ การจัดลำดับขั้นตอน เนื้อหา และดำเนินการ ประชุมได้อย่างเหมาะสม
การประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
การวางมาตรการคัดกรอง และป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
การปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และการบริการ
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองได้อย่างเหมาะสม
ผู้ปกครองมีความเข้าใจวัตถุประสงค์และนโยบายการประชุมครั้งนี้จากผู้บริหารได้อย่างชัดเจน
สถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมประชุมมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเหมาะสม
กระบวนการชำระเงินบำรุงการศึกษา
ผู้ปกครองร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูล และพฤติกรรมนักเรียนในปกครองได้อย่างเหมาะสม
ผู้ปกครองมีความประทับใจในการให้บริการและการตอบคำถามของครูที่ปรึกษา
ประโยชน์และความเข้าใจที่ได้รับจากการประชุมครั้งนี้
ความพึงพอในการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองในภาพรวม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
โปรดกรอกข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า. Report Abuse