แบบฟอร์มเบิกของที่ระลึก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักเกณฑ์การเบิกของที่ระลึก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.ผู้มีสิทธิ์ขอเบิกของที่ระลึกฯ ได้แก่ บุคลากรที่สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.กรณีมอบของที่ระลึกวิทยากร จะต้องไม่จ่ายค่าตอบแทน
3.ของที่ระลึกฯ มีสำหรับมอบให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมของคณะฯ
3.1 กรณีหน่วยงานภายใน และภายนอกคณะฯ ขอเข้าศึกษาดูงาน กำหนดให้เบิกจ่ายของที่ระลึกฯ ได้จำนวน 1 ชุด หรือตามความเหมาะสม
3.2 กรณีหน่วยงานหรือบุคคลภายใน หรือภายนอกคณะฯ เข้าประชุมหารือความร่วมมือต่าง ๆ กำหนดให้เบิกจ่ายของที่ระลึกฯ ได้จำนวน 1 ชุด หรือตามความเหมาะสม
3.3 กรณีคณะฯ ได้จัดโครงการต่าง ๆ และได้เรียนเชิญบุคคลภายนอก หรือภายในเป็นประธานพิธีหรือวิทยากร กำหนดให้เบิกจ่ายของที่ระลึกฯ ได้จำนวน 1 ชุด หรือตามความเหมาะสม
3.4 กรณีอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณบดี หรือรองคณบดีฝ่ายที่กำกับดูแล หรือหัวหน้างาน
4. ของที่ระลึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้ามจัดจำหน่าย
5. ผู้มีสิทธิเบิกของที่ระลึกฯ โปรดติดต่อขอเบิกของที่ระลึกฯ ในวันเวลาราชการ ที่ "งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารงานทั่วไป และธุรการ คุณรุ่งทิวา โทร.5629" ก่อนวันรับของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ โดยแนบหลักฐานหรือโครงการประกอบการพิจารณา เมื่อได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะแจ้งกลับไปยังผู้ประสานงานต่อไป
ชื่อ - นามสกุล *
ตำแหน่ง *
สาขาวิชา /หน่วยงาน *
โทรศัพท์ *
อีเมล์ *
มีความประสงค์ที่จะขอเบิกของที่ระลึกเพื่อนำไปใช้... *
โดยมอบให้ (โปรดแจ้งชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน ผู้รับ) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Faculty of Liberal Arts, Thammasat University. Report Abuse