End of the Year Survey Feedback 2019-20
Frost Lake is seeking feedback from families on the 2019-20 SCIP, Title I Compact, Title I funding and FEP. The goal this year for Frost Lake were that all students make progress in reading and math and are at grade level in both by the end of the school year. Additionally, Frost Lake Elementary wanted to ensure that student voice is present in all classrooms and students are developing positive racial and cultural identity. Please take a moment to let us know how we are doing.

Thank you for your time!
Frost Lake Administration
Parent name: *
I have students in the following grades: *
Required
SCIP: Do you think our school's goals meet the learning needs of your child? ¿Cree que los objetivos de nuestra escuela satisfacen las necesidades de aprendizaje de suhijo? Koj puas xav tias peb tej hom phiaj ncav cuag tej kev kawm uas koj tus me nyuam tej kevxav kawm? *
SCIP: Do our school's instructional practices reflect knowledge and respect for your family’s cultural backgrounds? ¿Las prácticas de enseñanza de nuestra escuela reflejan conocimiento y respeto por losantecedentes culturales de su familia? Peb tej tsev kawm ntawv tej kev cob qhia niaj hnub ua no puas ua rau koj ras txog thiabpuas fwm koj tsev neeg tej kab lig kev caiv? *
Title I Compact: Do you use the school-family compact to access specific information? If yes, what information? ¿Utiliza el acuerdo de escuela-familia para acceder a información específica? En casoafirmativo, ¿qué información? Koj puas siv tsev kawm ntawv-tsev neeg tej kev pab yooj yim kom ncav cuag tej kev uaskoj xav paub? Yog hais tias koj siv, es koj ho siv hom twg pab koj? *
FEP: Do you use the Family Engagement Plan (FEP) to access specific information? If yes, what information?¿Utiliza el Plan de Participación Familiar (FEP) para acceder a información específica?En caso afirmativo, ¿qué información? Koj puas siv tsev neeg kev koom tes lub tswv yim (FEP) kom nrhia tau tej kev pab koj?Yog hais tias koj siv, koj ho siv hom twg? *
FEP: Our family engagement plan lists family events and activities. What kinds of events would work best for your family? Nuestro Plan de Participación Familiar enlista eventos y actividades familiares. ¿Qué tipode eventos funcionarían mejor para su familia? Ntawm peb tsev neeg kev koom tes lub tswv yim daim ntawv uas muaj tsev neeg tej kevkoom txoos ua ke thiab tej kev ua si. Yam kev koom txoos twg uas zoo tshaj rau koj tsevneeg? *
Title I Family Engagement Funding: What is important for us to consider as we make plans on how to use next year's budget? ¿Qué es importante para nosotros considerar al hacer planes sobre cómo usar elpresupuesto del próximo año? Yam dab tsi uas tseem ceeb rau peb kom peb paub txog thaum peb npaj tej tswv yim tiaspeb yuav siv tej nyiaj txiag li cas rau lwm xyoo? *
Title I Engagement Funding: What topics would you like our school to cover during Family Engagement meetings events? ¿Qué temas le gustaría que cubriera nuestra escuela durante las reuniones o eventos departicipación familiar? Lub ntsiab lus twg uas koj xav kom tsev kawm ntawv qhia txog lub sij hawm uas yogniam txiv rooj sab laj los thaum muaj tej koom txoos sib tham? *
Please share any other comments or concerns you may have. Thank you for your time! *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of St. Paul Public Schools. Report Abuse