แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามภารกิจของที่ว่าการอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม *
อายุ (ปี) *
อาชีพ *
งานที่รับบริการ *
ด้านกระบวน/ขั้นตอนการให้บริการ
1.ขั้นตอนการบริหารไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.ความรวดเร็วในการให้บริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.ความชัดเจนในการอธิบาย และแนะนำขั้นตอนการให้บริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตามลำดับก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6.ระยะเวลารอคอยก่อนได้รับบริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านเจ้าหน้าที่/ผู้ให้บริการ
1.ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น ความรวดเร็ว และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
สถานที่ตั้งของอาคารสะดวกในการเดินทางมารับบริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.ความเพียงพอของสิ่งอำนวยคงามสะดวก เช่น ห้องน้ำ ที่พักคอย ที่จอดรถ ฯลฯ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.สถานที่ให้บริการ สะอาด เพียงพอ เป็นระเบียบ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านผลงานการให้บริการ
1.ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.ได้รับบริการที่คุุ้มค่า คุ้มประโยชน์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
โปรดระบุปัญหาในการใช้บริการ
โปรดระบข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy