แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร : ตัดต่อวิดีโอสำหรับผู้เริ่มต้นเพื่อก้าวสู่การผลิตสื่อการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ
รายละเอียดการอบรม

หลักสูตร : ตัดต่อวิดีโอสำหรับผู้เริ่มต้นเพื่อก้าวสู่การผลิตสื่อการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ (จำนวน ๖ ชั่วโมง)

วัน-เวลาในการอบรม : วันเสาร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC๒๑ ชั้น ๒ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม
๑. ผู้เข้าร่วม อบรมต้องมี Gmail ส่วนตัวเพื่อใช้ในการลงทะเบียนใช้งาน
๒. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

หัวข้อการอบรม : ตัดต่อวิดีโอสำหรับผู้เริ่มต้นเพื่อก้าวสู่การผลิตสื่อการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม Screencast O matic และโปรแกรมสำหรับตัดต่อวิดีโอ ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
๑. ลงทะเบียนใช้งานโปรแกรม
๒. ใช้งานโปรแกรมเพื่อบันทึกเนื้อหาข้อมูล
๓. นำข้อมูลที่ได้มาทำการตัดต่อด้วยโปรแกรมสำหรับตัดต่อวิดีโอ
๔. นำชิ้นงานที่ได้ Uploads บน Youtube

วิทยากร : นายกฤษณ์ ขาวศรี ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยวิทยากร : ๑) นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๒) นางพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวนที่รับสมัคร : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน ๕๐ คน

ระยะเวลารับสมัคร : วันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ
๑. ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับคู่มือประกอบการอบรม
๒. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถดาวน์โหลดประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรมได้ที่เว็บไซต์ www.lms.cmru.ac.th (ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)
๓. ข้อมูลการลงทะเบียนอบรม จะถูกส่งเข้าอีเมลที่ท่านได้ระบุไว้ด้านล่าง (ที่อยู่อีเมล*)
๔. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม >>> งาน e-Learning โทร.๐๕๓-๘๘-๕๙๓๑ , ๕๙๓๔
Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Chiang Mai Rajabhat University. Report Abuse