แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการและการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มาติดต่อราชการ สพป.อ่างทอง
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการบริการและอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เพื่อนำข้อมูลใช้ประกอบการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ *
1. สถานภาพของผู้รับริการ
Required
*
2. กลุ่มภารกิจที่มาติดต่อ
Required
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ *
ด้านอาคารสถานที่
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1.สถานที่จอดรถพอเพียงสะอาดเหมาะสม
2.ความเพียงพอและความสะอาดห้องน้ำห้องส้วม
3.สภาพห้องทำงานสะอาดมีแสงสว่างเพียงพอ
4.ภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคาร สพป สะอาดร่มรื่น สวยงาม
5.สถานที่สำหรับผู้มาติดต่อราชการเหมาะสม
ด้านสวัสดิการ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
6.ความสะดวกในการติดต่อขอรับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร และอื่น ๆ
7.สวัสดิการเสริมสุขภาพประจำปี
8.การให้บริการเกี่ยวกับการประกันชีวิต ของข้าราชการ ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษา
9.การให้บริการเกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยสะดวกรวดเร็ว
10.ความเหมาะสมในการบริการจัดสวัสดิการเงินกู้ต่างๆ
ด้านข้อมูลข่าวสาร
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
11.มีการจัดทำฐานข้อมูลหรือเว็บไซต์เผยแพร่อย่างต่อเนื่องเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้
12.ช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารจากสพป. สะดวกรวดเร็วทันเหตุการณ์
13.แจ้งข้อมูลข่าวสารครอบคลุมหลายด้านตรงกับความต้องการ
14.การจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน
15.ภาพรวมในการให้บริการข้อมูลและประโยชน์ที่ได้รับ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms