แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1.รูปแบบการใช้งานระบบ ความยาก-ง่าย ระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่
  2.กระบวนการทำงานของระบบ ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
  3.ความถูกต้อง แม่นยำของระบบและความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
  4.ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
  5.การออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูไม่ซับซ้อน
  6.ความความทันสมัย เป็นปัจจุบันของข้อมูล
  7.ความสะดวกในการใช้งานโปรแกรม รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
  8.ความเหมาะสมในการใช้งานโปรแกรม ข้อมูลตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้
  9.ความพึงพอใจในการใช้งาน
  10.ความสามารถของระบบ ในการนำไปใช้ประโยชน์
  11.ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
  Please enter one response per row
  This is a required question