แบบประเมินความพึงพอใจในภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของสถาบัน

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากภายนอกสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เกี่ยวกับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของสถาบัน
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอในในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการของสถาบัน ซึ่งการตอบแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบประเมินแต่อย่างใด
คำชี้แจง : โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
  This is a required question
  This is a required question

  บริเวณโดยรอบของสถาบัน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  บริเวณด้านหน้าอาคารสิกขาวัฒนา

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  บริเวณสวนภูมิวัฒนา

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question