แบบสอบถามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำรงอยู่ของบุคลากรพยาบาลในองค์กรพยาบาล
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล *
Your answer
เพศ *
อายุ ....ปี (เศษของปี มากกว่า 6 เดือนคิดเป็น 1 ปี) *
ชื่อหน่วยงาน *
ปัจจัยด้านบุคลากร (Employee characteristics) (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
การดำรงอยู่ของบุคลากรพยาบาลในองค์กรพยาบาล หมายถึง การที่บุคลากรพยาบาลทุกระดับที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการพยาบาลมีความพึงพอใจ เต็มใจในการปฏิบัติงาน ได้รับการตอบสนองความต้องการ และยังคงทำงานอยู่ในโรงพยาบาลโดยไม่มีการวางแผนลาออกจากงานที่ตนเองทำ และวางแผนที่จะทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดไป โดยปัจจัยที่นำมาศึกษานี้ใช้กรอบแนวคิดของ Taunton, Krampitz&
Wood, 1989) ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย 4 ด้าน ดังนี้
1. ปัจจัยด้านบุคลากร (Employee characteristics)
2. ปัจจัยด้านภาระงาน (Task requirement)
3. ปัจจัยด้านองค์การ (Organization characteristics)
4. ปัจจัยด้านผู้บริหาร (Manager characteristics)


แบบสอบถามชุดนี้ สำหรับ องค์กรพยาบาลเพื่อใช้ในการสำรวจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำรงอยู่ของบุคลากรพยาบาลในองค์กรพยาบาล

คำชี้แจง กรุณาเลือกข้อที่ท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องมากที่สุด
5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง
4 หมายถึง เห็นด้วย
3 หมายถึง ไม่แน่ใจ
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

1. ผู้บังคับบัญชาเชื่อในความสามารถของท่าน ให้การยกย่องและให้ ความไว้วางใจ และมอบหมายงานสำคัญให้รับผิดชอบอยู่
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
2. เพื่อนร่วมงานยอมรับผลการปฏิบัติงานของท่า
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
3.ท่านและเพื่อนร่วมงาน มีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการทำงาน ร่วมกันเป็นอย่างดี รวมถึงมีความยินดี และช่วยเหลือกันในการทำงาน เพื่อแบ่งเบาภาระงานซึ่งกันและกัน ด้วยความเต็มใจ เป็นที่ปรึกษาที่ดีต่อกันในการทำงาน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
4.ท่านมีโอกาสได้แสดงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในในการทำหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเต็มที่
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
5 .ท่านมีการวางแผนที่จะลาออก/โอน/ ย้าย ออกจากงานที่ปฏิบัติในปัจจุบัน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ปัจจัยด้านภาระงาน (Task requirement) (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
1.มีระบบการคัดเลือกและจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับงานตามความรู้ความสามารถและทักษะ
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
2.ท่านได้รับค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา ค่าปฏิบัติงานเวรบ่าย/ดึกที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
3.ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
4.ท่านมีโอกาสได้ศึกษาต่อ ดูงาน และฝึกอบรม เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
5.มีแนวทางความก้าวหน้าให้กับพยาบาลวิชาชีพอย่างชัดเจน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ปัจจัยด้านองค์การ (Organization characteristics) (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
1.องค์กรพยาบาล มีระบบงานที่ดี มีการบริหารจัดการให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถแข่งขันกับโรงพยาบาลอื่นได้
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
2.มีการบริหารงานทำให้ท่านรู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรม
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
3.มีการจัดสิ่งแวดล้อมที่มีความปลอดภัยในการทำงาน มีบรรยากาศในการทางานที่ดี
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
4.มีการจัดสรรให้มีอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีที่เพียงพอ และทันสมัย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
5.มีการยกย่อง ชมเชยบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ให้ทราบทั่วกันอย่างเปิดเผย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ปัจจัยด้านผู้บริหาร (Manager characteristics) (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
1.ผู้บังคับบัญชายอมรับผลการปฏิบัติงานของท่าน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
2.ผู้บังคับบัญชา ให้ความยุติธรรมในการปฏิบัติกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างเสมอภาค
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
3.ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ท่านได้ปรึกษา เกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติงาน พร้อมให้คาแนะนา
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
4.ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ท่านสามารถตัดสินใจในงานที่ได้รับมอบหมาย ตามขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบ
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
5.องค์กรพยาบาลมีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพยาบาล
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms