แบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
เพศ *
สถานภาพผู้ตอบ *
ด้านเนื้อหา *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ
ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ
สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย
ความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ
ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้
ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์
ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยทีสุด
เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และงานวิจัย
สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service