การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Open House Speech contest 2018
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech Contest)

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
- นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2-3

2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว
2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งได้ สถาบันการศึกษาละ 2 คน

3. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 หัวข้อการแข่งขัน “ What would I like to be in the future ”
3.2 วิธีการแข่งขัน นักเรียนจะพูดตามหัวข้อที่กำหนด
3.3 เวลาในการแข่งขัน 3-4 นาที
3.4 เวลาในการพูด (บวก /ลบ 30 วินาทีไม่ตัดคะแนน) ใช้เวลาน้อยหรือมากกว่า เวลาที่กำหนดตัด
นาทีละ 1 คะแนน (ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการแนะนำตัว)
3.5 ขณะพูดห้ามใช้อุปกรณ์ เอกสารอื่นๆ และบันทึกช่วยจำประกอบการพูด
3.6 ผู้เข้าแข่งขันที่มาช้ากว่ากำหนดเวลาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ เป็นสิทธิ์ขาด

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
4.1 ด้านเนื้อหา (Content) 35 คะแนน ประกอบด้วย
- เนื้อหามีความถูกต้องตามหัวเรื่องที่กำหนด (Accuracy and Consistency) 15 คะแนน
- ความถูกต้องของภาษาในรูปแบบการพูดสุนทรพจน์ (Form & Organizing of Speech)
10 คะแนน
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative) 10 คะแนน
4.2 ด้านความคล่องแคล่วในทักษะภาษา (Language Competence and Fluency) 45 คะแนน
ประกอบด้วย
- การใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับชั้น (Difficulty Level) ด้านศัพท์ (Vocabulary)
- โครงสร้างและคำสันธาน (Structure & Connectors) 15 คะแนน
- ความสามารถด้านการออกเสียงการเน้นคำ การลงเสียงสูงต่ำ
- การเน้นคำสำคัญในประโยคและจังหวะ การหยุดในช่วงจบประโยค
(Pronunciation, stress, Intonation, rhythm, pausing and pace)20 คะแนน
- การใช้น้าเสียงสอดคล้องกับเนื้อหาที่พูด (Tone)10 คะแนน


4.3 ความสำเร็จในการถ่ายทอด (Presentation) 15 คะแนน ประกอบด้วย
- ความสามารถในการสื่อถึงผู้ฟัง (Communication) 10 คะแนน
- บุคลิก ท่าทาง (Personality) 5 คะแนน
4.4 พูดในระยะเวลาที่กำหนด (Time) 5 คะแนน
หมายเหตุ กรณีนักเรียนพูดไม่ตรงตามหัวข้อที่จับสลากได้ กรรมการจะพิจารณาตัดคะแนนในส่วนเนื้อหาในข้อเกณฑ์การให้คะแนนข้อ 4.1 (Content) จานวน 35 คะแนน

5.เกณฑ์การตัดสิน
รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 2,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 1,500 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 1,000 บาท
ผู้เข้าประกวดจะได้รับใบประกาศนียบัตรทุกคน

6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 3 คน
กรรมการตัดสินเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ประกอบด้วย
1. เจ้าของภาษา 2 คน (Native Speaker)
2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ / ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ 1 คน
7. สถานที่ทำการแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทร.086-747-6727 อ.แสนสุรศักดิ์ ทีปรักษ์พันธ์ หรือ
ฝ่ายวิชาการ 074-246-227 ต่อ 20

*** หมายเหตุ รายการแข่งขันแต่ละประเภท หากมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนน้อยกว่า 5 ทีม หรือ 5 คน ทางวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการแข่งขัน

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service