แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการระบบประชุมทางไกล (e-Conference)

แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการระบบประชุมทางไกล (e-Conference) ของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอความร่วมมือท่านตอบแบบสอบถามด้วยความเที่ยงตรงและตรงกับเป็นจริงมากที่สุด เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1.ความคมชัดของภาพในการประชุม
  2.ความดังและความชัดเจนของเสียง
  3.ความเสถียรภาพของระบบประชุมทางไกล
  4.ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอใช้บริการ
  5.ความสุภาพและเป็นมิตรในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
  6. ความพึงพอใจภาพรวมต่อระบบประชุมทางไกล
  Please enter one response per row
  This is a required question