II. Постигнувањата на учениците

Прашалник за наставници, ученици и родители:

Ова подрачје се однесува на постигнувањата на учениците и начините кои училиштето ги користи за поттикнување на учениците да имаат поголеми постигнувања.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question