โครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมพรพิรุณ ชั้น 1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชำระก่อนมีสิทธิก่อน
1. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ชำระค่าลงทะเบียน 300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
2.ผู้สนใจ บุคคลภายนอกและเครือข่ายภายนอก ชำระค่าลงทะเบียน 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนภายหลังการชำระแล้วในทุกกรณี
คำนำหน้าชื่อ *
อื่นๆ
Your answer
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
กรุณากรอกให้ครบเพื่อนำไปแสดงในใบประกาศนียบัตร (Certification)
Your answer
สถานะ *
สังกัด *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้จริง
กรณืจัดส่งใบประกาศนียบัตรผ่านทางสำนักงานไปรณีย์
*
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
E-mail *
Your answer
ต้องการออกใบเสร็จในนาม *
ชื่อหน่วยงานที่สังกัดที่ต้องการเบิกค่าใช้จ่าย (เฉพาะท่านที่ต้องการเบิกหน่วยงาน
กรุณากรอกให้ครบถ้วน และชัดเจน ห้ามใช้ชื่อย่อ
Your answer
วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน
1. โอนเงินค่าลงทะเบียน ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุทธยา จำกัด สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 441-1-30591-9 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชานี (กองทุนเพื่อการวิจัย)
2. ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินมาที่ E-mail: info.res@ubru.ac.th หรือ หมายเลขโทรสาร 0 4535 2049
3. โปรดระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของผู้อบรมมาในเอกสารด้วย
4. รับใบเสร็จรับเงินในวันอบรม ** เพื่อตอบกลับยืนยันการเข้าอบรมเท่านั้น
ติดต่อสอบถาม
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษน์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 0 4535 2000 ต่อ 5145 โทรศัพท์มือถือ : 08 0545 5495 (นางสาวมาลัย สุวรรณผา)
โทรสาร : 0 4535 2049 E-mail: info.res@ubru.ac.th
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ubon Ratchathani Rajabhat University. Report Abuse - Terms of Service