Design&Craft Market 'LAB 19
Cały tydzień w Starym Browarze! * Już od 550 zł! * Poznaniacy na Was czekają!
Marki zainteresowane wzięciem udziału w wydarzeniu Design&Craft Market 'LAB 19 prosimy o wypełnienie formularza. Selekcję zgłoszeń przeprowadzamy w ciągu trzech dni roboczych od przesłania formularza.

Lokalizacja: POZNAŃ, Stary Browar
Termin: 13-19 kwietnia 2019

Termin nadsyłania zgłoszeń: 17 marca 2019

Piszcie do nas: kontakt@designandcraftmarket.pl
Dzwońcie do nas: 533-176-005

nazwa marki *
Your answer
strona www marki *
Your answer
profil na FB
Your answer
imię i nazwisko osoby kontaktowej *
Your answer
adres email do osoby kontaktowej *
Your answer
numer telefonu *
Your answer
adres do wystawienia faktury *
Your answer
NIP
Your answer
branża *
Required
FORMUŁA POPup (w cenie: obsługa rozładunku-załadunku- wysyłki- sprzedaży) *meble wystawiennicze opcjonalnie
FORMUŁA STAND (w cenie powierzchnia wystawiennicza)
wynajem mebli wystawienniczych (opcjonalnie)
podłączenie do prądu (wynajem przedłużacza) 60 PLN (netto) (opcjonalnie)
działania promocyjne (opcjonalnie)
uwagi dodatkowe
Your answer
REGULAMIN
REGULAMIN WYDARZENIA Design&Craft Market 'LAB 19 DLA WYSTAWCÓW

Regulamin określa warunki wzięcia udziału w wydarzeniu pod nazwą Design&Craft Market organizowanym przez Smart Marketing Marta Szaban, w tym prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Organizatora oraz Wystawców. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 września 2018 r.

§ 1
ORGANIZATOR –Smart Marketing Marta Szaban z siedzibą w Kaliszu 62-800 ul. Górnośląska 61/14, 62-800 .,NIP: 7811802613.
WYSTAWCA - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która poprawnie i w terminie zgłosi swój udział w Wydarzeniu, uzyska zgodę Organizatora na udział w Wydarzeniu, a następnie uiści stosowną opłatę.
WYDARZENIE – „Design&Craft Market dwudniowe wydarzenie o charakterze wystawienniczo- sprzedażowym organizowane przez Organizatora oraz os. fizyczne oraz podmioty przez niego upoważnione w dniach 24-25 listopada 2018 r. (sobota i niedziela) w Poznaniu, w Starym Browarze (części wspólne).
§ 2
1. Dobór Wystawców następuje na podstawie profilu działalności oraz jakości oferowanych produktów, oraz kolejności zgłoszeń nadesłanych za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.designandcraftmarket.pl. Podstawowym kryterium wyboru jest pochodzenie wyrobów (muszą to być przedmioty rodzime dla wystawcy). Nabór rozpocznie się w dniu 27 luty 2019 i potrwa do dnia 01 kwietnia 2019. Nabór według cennika „Early Birds Price” potrwa od dnia 27 luty 2019 do dnia 17 marca 2019 i może zostać przedłużony do odwołania, zgodnie z decyzję Organizatora. Wyniki naboru będą komunikowane na bieżąco w ciągu nie później niż 3 dni roboczych od wysłania zgłoszenia drogą emailową. Organizator pobiera od Wystawców wynagrodzenie z tytułu udziału w Wydarzeniu z uwzględnieniem: wybranej przez Wystawców powierzchni stoiska, wyposażenia dodatkowego oraz świadczeń promocyjno-reklamowych.
2. Zakwalifikowani Wystawcy zobowiązani są do wniesienia opłat za zgłoszone zapotrzebowanie (wybranej przez Wystawców powierzchni sprzedaży, wyposażenia dodatkowego oraz świadczeń promocyjno-reklamowych) (według cenników) w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do udziału w Wydarzeniu. Decyduje data wykonania przelewu.
3. Cennik „Early Birds Price” wynajmu powierzchni wystawienniczej obowiązujący od dnia ogłoszenia naboru, tj. 17 marca 2019 (w zależności od wybranej przez Wystawcę formuły i metrażu):

a) FORMUŁA POPup powierzchnia ekspozycji w ramach stoiska POPUP z obsługą (rozładunek+załadunek+sprzedaż)

- 1,8m2- 550 PLN (netto) + 15% prowizji od sprzedaży netto // w przypadku użycia mebli wystawienniczych marki
- 1,8m2- 670 PLN (netto) + 15% prowizji od sprzedaży netto // w przypadku korzystania z infrastruktury wystawienniczej DCM
- 3,8m2- cena 950 PLN (netto) *ekspozycja na meblach wystawienniczych marki
- 3,8m2- cena 1190 PLN (netto) *ekspozycja na infrastrukturze wystawienniczej DCM
- 4m2< cena ustalana indywidualnie

Usługi dodatkowe:

DZIAŁANIA PROMOCYJNE:
Dedykowany wpis na fb – gratis
Pakiet promocyjny sellekt – obecność w publikacji zbiorczej na łamach sellektor.com/blog promowanej na fb sellektor.com (26.000 fanów) + newsletter do bazy sellektor.com (10.000 subskrybentów) – 500 PLN (netto)

b) FORMUŁA STAND Wynajem powierzchni wystawienniczej CAŁY TYDZIEŃ w Starym Browarze.

- 4m 2- 700 PLN (netto)
- 6m2- 900 PLN (netto)
- 8m2- 1100 PLN (netto)
- 10m2< cena ustalana indywidualnie

Usługi dodatkowe:
DZIAŁANIA PROMOCYJNE:
Dedykowany wpis na fb – gratis
Pakiet promocyjny sellekt – obecność w publikacji zbiorczej na łamach sellektor.com/blog promowanej na fb sellektor.com (26.000 fanów) + newsletter do bazy sellektor.com (10.000 subskrybentów) – 500 PLN (netto)

5. Podmioty, które zostały zakwalifikowane na listę Wystawców, lecz nie dokonały wpłaty w terminie zostają automatycznie wykreślone z listy Wystawców.
6. Opłata za wyposażenie dodatkowe naliczana jest dodatkowo, w zależności od wybranego zapotrzebowania Wystawcy, na podstawie wypełnionego przez Wystawcę formularza zamówienia
7. Organizator nie pobiera prowizji od przychodu Wystawców.
8. Organizator zastrzega sobie brak możliwości podnajmowania stoisk przez Wystawców osobom trzecim.
9. Organizator zastrzega sobie brak możliwości sprzedaży i prezentacji przez Wystawcę towaru nie będącego przedmiotem jego działalności, którą wskazał w formularzu zgłoszeniowym.
10. Organizator zastrzega sobie brak możliwości rozstawiania roll up’ów oraz innych materiałów promocyjnych, jeśli utrudniają one widoczność Wystawców i /lub zaburzają estetykę przestrzeni wystawienniczej wg Organizatora, bądź są niezgodne z przepisami PPOŻ.

§ 3
1. Opłaty wynikające z cenników należy uiścić po otrzymaniu informacji o przyjęciu na listę wystawców, przelewem bankowym na konto Organizatora. Dane do przelewu: Smart Marketing Marta Szaban Kalisz 62-800 ul. Górnośląska 61/14 nr konta: 09 1020 4027 0000 1602 1523 8771. W tytule przelewu należy wpisać nazwę WYSTAWCY.
Faktura VAT zostanie wystawiona po zrealizowaniu usługi tj. w dniach 1-7 października 2018 i przesłana drogą mailową, w wersji elektronicznej, bez podpisu. Zgodnie z §5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 marca 2011r. (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2012 r. poz. 1428) w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U, z 2011 r. Nr 68, poz 360) nie ma wymogu umieszczania na fakturach pieczątki firmy i podpisu osoby wystawiającej.


§ 4
1. Wystawca FORMUŁY POPup przekaże towar na podstawie odrębnej umowy.
2.. Wystawca FORMUŁY STAND ma obowiązek zatowarowania wynajętego stoiska na swój koszt w wyznaczonych przez Organizatora godzinach. Powierzchnia zostanie udostępniona Wystawcy przez Organizatora od dnia 12 kwietnia 2019r. Montaż i zatowarowanie stoisk odbywają się w dniach 12 kwietnia 2019r. godz. 22:00 do 13 kwietnia do godziny 8:30, zgodnie z harmonogramem, którą prześle Organizator. Gotowość stoiska dla zwiedzających Wystawca jest zobowiązany zapewnić na godz. 09:00 w dniu 13 kwietnia 2019r. Wystawca jest zobowiązany do obecności na stoisku od godziny 9:00 do godziny 21:00 każdego dnia wystawienniczego. Wystawca jest zobowiązany do całkowitego demontażu stoiska (wywiezienia swoich wszystkich sprzętów i przedmiotów) na swój koszt w dniu 19 kwietnia 2019r. godzinach 21:00-24:00. Niezwłocznie po zakończeniu okresu, na jaki powierzchnia została udostępniona, Wystawca zobowiązuje się do zwrotu Organizatorowi powierzchni wraz z wypożyczonym wyposażeniem dodatkowym stoiska w stanie niepogorszonym.
3. Wystawca jest zobowiązany do podklejenia mebli wystawienniczych elementami filcowymi, w celu ochrony podłogi.
4. Wystawca zostanie zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy wszelkich zniszczeń obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie, bądź uszkodzeń jego wyposażenia, powstałych z winy Wystawcy, bądź osób mu towarzyszących,
5. W przypadku opóźnień w montażu stoiska bądź braku personelu na stoisku w godzinach trwania Wydarzenia, Organizator ma prawo do wykluczenia Wystawcy z Wydarzenia bez obowiązku zwrotu opłaty za stoisko.
6. Organizator zapewnia patrol ochrony podczas całego okresu wynajmu stoiska, wraz z dyżurami nocnymi. Niemniej jednak Organizator nie bierze odpowiedzialności za towar znajdujący się na stoisku, Wystawca jest zobowiązany do zabezpieczenia swojego stoiska; Organizator nie ponosi odpowiedzialności za produkty Wystawców, w szczególności za ich uszkodzenie lub kradzież przez osoby trzecie.
7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa Wystawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora drogą mailową i telefoniczną, nie później jednak niż do dnia 10 listopada 2018. W przypadku rezygnacji przez Wystawcę z uczestnictwa w Wydarzeniu po dniu 10 listopada pobierana jest pełna opłata za wynajęcie stoiska.
8. Wystawca zobowiązuje się, że powierzchnia oraz jej wyposażenie będą wykorzystane tylko i wyłącznie dla celów promocji działalności prowadzonej przez Wystawcę, Wystawca zobowiązuje się, że przy użyciu powierzchni i jej wyposażenia nie będzie promował ani rozpowszechniał treści sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami. Wystawca przyjmuje do wiadomości, że wynajęta przestrzeń nie może zostać w żaden sposób naruszona (zakaz wieszania, wiercenia, ingerencji w wynajętą przestrzeń);
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę sprzedawanych lub prezentowanych produktów na stoisku Wystawcy.
10. Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu, a także do podporządkowania się poleceniom przedstawicieli Organizatora w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa Wydarzenia w tym także dotyczących poziomu hałasu emitowanego na terenie Wydarzenia.
11. Wystawca ma obowiązek przestrzegać podczas Wydarzenia zasad BHP oraz Regulaminu obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie. Wszelkie regulaminy i zasady PPOŻ/BHP przesyłane będą w formie korespondencji mailowej i ich otrzymanie jest jednoznaczne z ich akceptacją.
12. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Wydarzenia z obowiązkiem niezwłocznego poinformowania Wystawców o tym fakcie oraz zwrotu otrzymanych korzyści majątkowych w przypadku, gdy Wydarzenie nie dojdzie do skutku z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Organizatora.
§ 5
1. Organizator zobowiązuje się do aktywnej promocji Wydarzenia w mediach, dbania o PR, a także do bieżącego informowania o Wydarzeniu w mediach społecznościowych i w innych dostępnych mu kanałach informacyjnych.
2. Organizator ma prawo do wykonania dokumentacji zdjęciowej i filmowej podczas Wydarzenia oraz wykorzystywania tych materiałów do celów marketingowych.
3. Aby zadbać o jak największe dotarcie do szerokiej grupy odbiorców, Wystawca ma obowiązek udostępnić informację o Wydarzeniu na firmowych fanpage’ach na Facebooku oraz dokonać na nich co najmniej trzech wpisów na temat swojego uczestnictwa w Wydarzeniu przed jego rozpoczęciem.

§ 6

1. Administratorem danych osobowych Wystawcy / osób Wystawcę reprezentujących lub działających w jego imieniu przedstawicieli wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym w związku ze współpracą przy organizacji Design&Craft Market jest Smart Marketing Marta Szaban z siedzibą w Kaliszu 62-800 ul. Górnośląska 61/14 (dalej jako „Administrator”).
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail kontakt@designandcraftmarket.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Wystawcy/osób Wystawcę reprezentujących lub działających w jego imieniu przedstawicieli wskazanych w Formularzu w związku ze współpracą przy organizacji/obsłudze Design&Craft Market .
3. Dane osobowe Wystawcy/ osób Wystawcę reprezentujących lub działających w jego imieniu przedstawicieli wskazanych w Formularzu będą przetwarzane w szczególności:
a) celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na przetwarzaniu danych osobowych w celach organizacyjnych, promocyjnych i logistycznych związanych z Design&Craft Marektoraz na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
4. Wystawca zobowiązuje się do wykonania na zlecenie i w imieniu Smart Marketing Marta Szaban, względem osób przez siebie zatrudnionych (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia), których dane osobowe będą ujawniane Administratorowi w celu realizacji wzajemnej współpracy (w tym w szczególności osób Wystawcę reprezentujących lub działających w jego imieniu przedstawicieli wskazanych w Formularzu) obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 RODO. 5. Dane osobowe Wystawcy/ osób Wystawcę reprezentujących lub działających w jego imieniu przedstawicieli wskazanych w Formularzu mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z realizacją wzajemnej współpracy przy Design&Craft Market , podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe Wystawcy/ osób Wystawcę reprezentujących lub działających w jego imieniu przedstawicieli wskazanych w Formularzu mogą być także przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
6. Dane osobowe Wystawcy/ osób Wystawcę reprezentujących lub działających w jego imieniu przedstawicieli wskazanych w Formularzu będą przetwarzane do zakończenia współpracy związane z organizacją/obsługą imprez pod nazwą Design&Craft Market. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
7. Wystawcy, osobom Wystawcę reprezentującym lub działającym w jego imieniu przedstawicielom wskazanym w formularzu przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
8. Wystawcy , osobom Wystawcę reprezentującym lub działającym w jego imieniu przedstawicielom wskazanym w Formularzu przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
9. Wystawcy, osobom Wystawcę reprezentującym lub działającym w jego imieniu przedstawicielom wskazanym w Formularzu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 10. Podanie danych osobowych przez Wystawcę jest niezbędne do realizacji wzajemnej współpracy przy organizacji Design&Craft Market .
§ 7
1. Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu odbędą się w formie publikacji na stronie www.designandcraftmarket.pl lub na Facebooku/ @desingandcraftmarket.

Przeczytałam/em i akceptuję regulamin. Zgadzam się na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych przez firmę Sellektor Sp. z o.o.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Sellektor Sp. z o.o..