แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการข้อมูลเว็บไซต์ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
คำชี้แจง แบบประเมินความพึงพอใจฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) (http://citc.in.th/index.php) เพื่อนำผลการประเมินมาใช้พัฒนาการให้บริการมีคุณภาพยิ่งขึ้น

แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการข้อมูลเว็บไซต์ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการเข้าใช้บริการเว็บไซต์
 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service