ลงทะเบียนอบรม ปี 2563
กรุณาพิมพ์ชื่อ รายละเอียดให้ชัดเจนและถูกต้อง เพื่อผลประโยชน์ของท่าน
คำนำหน้า *
ชื่อ *
นามสกุล *
ตำแหน่ง *
เลขที่ใบอนุญาต (พยาบาล)
หน่วยงาน *
ตำบล/แขวง *
อำเภอ/เขต *
จังหวัด *
เขตบริการ *
โทรศัพท์หน่วยงาน
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ *
E-mail *
1. หลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับแพทย์ (ภาคเอกชน มีค่าลงทะเบียน 3,000 บาท) รหัส PMNIDAT 01
ผู้เข้ารับการอบรม แพทย์จากสถานพยาบาลทุกระดับ จำนวน 30 ท่าน
2. หลักสูตรเวชศาสตร์สารเสพติดสำหรับพยาบาล (ภาคเอกชน มีค่าลงทะเบียน 9,000 บาท) รหัส PMNIDAT 03
ผู้เข้ารับการอบรม พยาบาลวิชาชีพ มีประสบการณ์ทำงานด้านยาเสพติด มาแล้วอย่างน้อย 3 ปี และ/หรือจบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิต /เวชปฏิบัติ และ/หรือจบหลักสูตรปริญญาโท สาขาสุขภาพจิต จิตเวช หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 50 ท่าน
3. หลักสูตรการคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด เพื่อการบำบัดและส่งต่อ (Screening, Brief Intervention and Referral to treatment : SBIRT) (ภาคเอกชน มีค่าลงทะเบียน 2,000 บาท) รหัส PMNIDAT 05
ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรผู้มีหน้าที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในระดับปฐมภูมิ รุ่น 50 ท่าน
4. หลักสูตรการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก Matrix Program (ภาคเอกชน มีค่าลงทะเบียน 3,500 บาท) รหัส PMNIDAT 06
ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรสาธารณสุขที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก ควรมีพื้นฐาน Counseling รุ่นละ 50 ท่าน
5. หลักสูตรการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด (ภาคเอกชน มีค่าลงทะเบียน 2,000 บาท) รหัส PMNIDAT 14
ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรผู้มีหน้าที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน 50 ท่าน
6. หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติดสุรา (ภาคเอกชน มีค่าลงทะเบียน 3,000 บาท) รหัส PMNIDAT 16
ผู้เข้ารับการอบรม แพทย์ พยาบาล ที่มีหน้าที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน 50 ท่าน
7. หลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (CBT) Level I (ภาคเอกชน มีค่าลงทะเบียน 3,000 บาท) รหัส PMNIDAT 11
ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรผู้มีหน้าที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน 50 ท่าน
8. หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบการสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยยาเสพติด (ภาคเอกชน มีค่าลงทะเบียน 3,500 บาท) รหัส PMNIDAT 15
ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรผู้มีหน้าที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน รุ่นละ 50 ท่าน
9. หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะบกพร่องทางสมอง (Cognitive Impairment) (ภาคเอกชน มีค่าลงทะเบียน 2,200 บาท) รหัส PMNIDAT 13
ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรสาธารณสุขผู้มีหน้าที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน 35 ท่าน
10. หลักสูตรการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยยาและสารเสพติดที่มีภาวะแทรกซ้อนวิกฤตและฉุกเฉิน (ภาคเอกชน มีค่าลงทะเบียน 1,800 บาท) รหัส PMNIDAT 04
ผู้เข้ารับการอบรม แพทย์ พยาบาลที่รับผิดชอบ และทีมสหวิชาชีพปฏิบัติงานยาเสพติด ห้องฉุกเฉิน หรือหอผู้ป่วย รุ่นละ 50 ท่าน
11. หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัดและ FAST Model (ภาคเอกชน มีค่าลงทะเบียน 9,500 บาท) รหัส PMNIDAT 08
ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรผู้มีหน้าที่ให้การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ภาครัฐ 50 ท่าน (หมายเหตุ ภาครัฐทางผู้จัดสนับสนุนที่พัก ส่วนค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเบิกจากต้นสังกัด)
รับประทานอาหาร *
ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อต้องยืนยันการเข้ารับการอบรมหลังจากประกาศรายชื่อ ภายใน 7 วัน ถ้าไม่ยืนยันจะถือว่าสละสิทธิ์ โทรศัพท์ 02 531 0080 ต่อ 417 *
ความพึงพอใจของท่านต่อระบบการลงทะเบียน *
กรุณาเลือกระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความรู้สึกของท่าน พึงพอใจมากที่สุด = 5 , พึงพอใจมาก = 4 , พึงพอใจปานกลาง = 3 , พึงพอใจน้อย = 2 , พึงพอใจน้อยที่สุด = 1
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy