แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการเลิกบุหรี่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์
จงเลือกตัวเลือกที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม
คำถามไม่ระบุชื่อ *
เห็นด้วย
รู้สึกเฉยๆ
ไม่เห็นด้วย
การออกแบบเว็บไซต์เพื่อเลิกบุหรี่ดูทันสมัยน่าสนใจ
เนื้อหาเรื่องบุหรี่ วิธีการเลิกบุหรี่ของเว็บไซต์มีประโยชน์ต่อท่าน
.ระบบภาพ เสียง และมัลติมีเดียร์ที่ใช้ มีคุณภาพดี
สามารถรับรู้ข่าวสาร การรณรงค์เกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ได้จากหลากหลายช่องทาง
ระยะเวลาในการให้คำปรึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์ไม่นานจนเกินไป
ผู้ให้คำปรึกษามีความรู้และทักษะความชำนาญดี
การรับบริการคำปรึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์ช่วยให้ท่านวางแผนการเลิกบุหรี่ในอนาคตได้
ท่านรู้สึกสบายใจ เป็นกันเองในการรับบริการ ให้คำปรึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์
ท่านจะแนะนำบริการเลิกบุหรี่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์ให้กับคนอื่นๆ
ท่านคิดว่าการให้บริการคำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service