แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการเทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
ระดับการศึกษาสูงสุด *
อาชีพของผู้มารับบริการ *
หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ
1. ด้านเวลา
1.1 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด *
1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ *
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ
2.1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ *
2.2 การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้่ *
2.3 การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน *
3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ *
3.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ *
3.3 ความรู้ความสมารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ขี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้เป็นต้น *
3.4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่หาผล ประโยชน์ในทางมิชอบ *
3.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ *
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
4.1 ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
Clear selection
4.2 จุด/ช่อง การให้บริกามีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก *
4.3 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หรังสือพิมพ์ ฯลฯ *
4.4 ความสะดวกของสถานที่ให้บริการ *
4.5 ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับใด *
ข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy