แบบสอบถามความพึงพอใจ ด้านการบริหารจัดการพื้นที่มหาวิทยาลัย
กรุณาเลือกในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
สถานะภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม *
1. การปรับภูมิทัศน์และการพัฒนาสุนทรียภาพโดยรอบมหาวิทยาลัย *
2. สร้างพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ได้สวยงามและเหมาะสม *
3. ความสวยงามในการจัดตกแต่งดอกไม้ ไม้ประดับและต้นไม้ *
4. ป้ายบอกทางต่างๆ ภายในอาคารและโดยรอบมหาวิทยาลัยชัดเจน เหมาะสม *
5. การจัดบริเวณที่นั่งพักผ่อน ที่นั่งมีเพียงพอต่อการใช้งาน *
6. จัดให้มีพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ *
7. สนามกีฬามีความเหมาะสมและเพียงพอ *
8. การจัดเตรียมสถานที่จอดรถเป็นระเบียบเหมาะสม *
9. สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตด้านชีวิตความเป็นอยู่ของบุคลากร และนิสิตนักศึกษา *
10. การบริการห้องน้ำมีจำนวนเพียงพอและมีความสะอาด ถูกหลักอนามัย *
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.