ဂရန္႔လမ္း (Grant Street) စားသုံးသူ စစ္တမ္း
Preservation Buffalo Niagara မွ ဂရန္႔လမ္း အတြက္ စားသုံးသူ စစ္တမ္း ေကာက္ခံလွ်က္ ရွိသည္။ ေအာက္ေဖၚျပပါ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုရန္ေပးသည့္အတြက္ သင့္အခ်ိန္ ႏွင့္ လုပ္အားတို႔ကို ကၽြန္ဳပ္တို႔မွ အထူး အသိအမွတ္ျပဳအပ္ေပသည္။ အကယ္၍ သင့္တြင္ စုံစမ္းေမးျမန္းဖြယ္ရာ ကိစၥ တစုံတရာရွိပါက ကြင္းဆင္း ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား ညွိႏွိဳင္းေရးမွဴး Bridge Rauch သုိ႔ brauch@pbnsaves.org မွ တဆင့္ ဆက္သြယ္ပါ။ သို့မဟုတ်လည်ပတ်မည် https://preservationbuffaloniagara.org/what-we-do/Grant-St/

* ေျဖဆိုရန္ လိုအပ္သည္

ဂရန္႔လမ္း (Grant Street) စားသုံးသူ စစ္တမ္း : http://bit.ly/GSBurmese
ဂရန္႔လမ္း ဟု စဥ္းစားလိုက္သည္ႏွင့္ သင့္အေတြးတြင္ ပထမဦးဆုံး ေပၚလာသည့္ စကားလုံး သုံးလုံးမွာ ဘာေတြလဲ? *
Your answer
ဂရန္႔လမ္း ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သင္အႀကိဳက္အႏွစ္သက္ဆုံး အရာ သုံးခုမွာ ဘာေတြလဲ? * *
Your answer
အကယ္၍ ဂရန္႔လမ္းကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္မွဳ တခုခု လုပ္မယ္ဆိုပါက၊ ဘာကို လုပ္လိုပါသလဲ? *
Your answer
သင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းမွ ဘာဝန္ေဆာင္မွဳေတြကို ေပးေနပါသလဲ? *
Your answer
သတင္းတပတ္ရဲ႕ ဘယ္ေန႔ေတြမွာ ဖြင့္ပါသလဲ? *
Required
တေန႔တာရဲ႕ ဘယ္အခ်ိန္ေတြမွာ ဖြင့္ပါသလဲ? *
Required
သင့္ အဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း တည္ေထာင္ထားတာ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ရွိေနပါၿပီလဲ?
Your answer
အကယ္၍ သင့္ လုပ္ငန္းသည္ ဂရန္႔လမ္းေပၚတြင္ တည္ရွိေနပါက၊ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ရွိေနပါၿပီလဲ?
Your answer
အကယ္၍ သင့္ လုပ္ငန္းသည္ ဂရန္႔လမ္းေပၚတြင္ တည္ရွိေနပါက၊ ဤေနရာသည္ တခုတည္းေသာ ေနရာ ျဖစ္ပါသလား?
ဂရန္႔လမ္းေပၚရွိ လုပ္ငန္း ေနရာကို သင္ ပိုင္ဆိုင္ပါသလား သို႔မဟုတ္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ေနပါသလား?
တည္ေနရာ အေဆာက္အအံုသည္ လူျပည့္ေနပါသလား သို႔မဟုတ္ အခန္းလြတ္ တခ်ိဳ႕တဝက္ ရွိေနပါသလား?
က်န္ရွိေနသည့္ အေဆာက္အအုံကို ဘယ္လို အသုံးျပဳထားပါသလဲ?
သင္ ဘာေၾကာင့္ ဂရန္႔လမ္းမွာ လုပ္ငန္း တည္ထားပါသလဲ?
Your answer
ဘယ္လို အရင္းအျမစ္ေတြက သင့္ စီးပြားေရး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းကို ႀကီးပြားတိုးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးနိဳင္ပါသလဲ? *
Required
အကယ္၍ သင့္ေနရာကို ျပဳျပင္ မြမ္းမံမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ဆိုပါက၊ ဘယ္လိုအရာေတြ ျပဳလုပ္လိုပါသလဲ?
Your answer
လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္ အတြင္း လုပ္ငန္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသလား? ဘယ္လုိမ်ိဳး ေျပာင္းလဲသြားပါသလဲ? *
Your answer
သင္ထံသို႔ အၿမဲလာေနသည့္ ေဖါက္သည္ ဘယ္လိုလူမ်ိဳး ျဖစ္ပါသလဲ? *
Your answer
သင့္ ေဖါက္သည္မ်ား ဘယ္မွာ ေနထိုင္ၾကပါသလဲ? *
Your answer
ဂရန္႔လမ္းသည္ ဘတ္ဖလိုးၿမိဳ႕ရွိ အျခားေသာ စီးပြားေရး ရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ဘယ္လို ကြဲျပား ျခားနားပါသလဲ?
Your answer
ယခုအခ်ိန္မွာ ဂရန္႔လမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တျခားေျပာခ်င္တာ ရွိပါလား?
Your answer
သင္ ဘယ္စာပို႔အမွတ္ (zip code) မွာ ေနပါသလဲ? *
Your answer
သင့္ အလုပ္ ဘယ္စာပို႔ အမွတ္မွာ တည္ရွိေနပါသလဲ?
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy