แบบทดสอบหลังเรียนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชื่อเรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
คำชี้แจง ให้นักเรียเลือกคำตอบเพียงคำตอบเดียวที่ถูกที่สุด
1. ข้อใดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลทั้งหมด
1 point
2. มนุษย์สัมผัสไม่ได้โดยตรง (นามธรรม) เป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง หมายถึงข้อใด
1 point
3. ระบบปฏิบัติการใดได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน
1 point
4. ข้อใดหมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้น สามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้ (รูปธรรม)
1 point
5. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์
1 point
6. อุปกรณ์ใดจัดเป็นคนละประเภทกับเมาส์
1 point
7. เครื่องฉายแอลซีดีเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือไม่อย่างไร
1 point
8. นักเรียนต้องการทำรายงานวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนต้องใช้ซอฟแวร์ประเภทใด
1 point
9. ข้อใดคือข้อใดคือ ซอฟต์แวร์
1 point
10. ขั้นตอนใดที่ถือเป็นหัวใจของคอมพิวเตอร์
1 point
11. ซอฟต์แวร์ประเภทใด ที่ทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
1 point
12. โปรแกรม Google Chome เป็นโปรแกรมประเภทใด
1 point
13. บุคลากรกลุ่มใดที่ทำหน้าที่บริหาร จัดการ และดูแลทรัพยากรทุกชนิดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
1 point
14. ข้อมูลและสารสนเทศต่างกันที่ใด
1 point
15. สุนิสาลงมือทำงานตามหน้าที่ของตนเอง สุนิสาอยู่ใน ขั้นตอนใดของกระบวนการทำงาน
1 point
16. สารสนเทศที่ดีเป็นอย่างไร
1 point
17. ผู้เขียนโปรแกรมสั่งงานเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ทำงานตามความต้องการของผู้ใช้ หมายถึงใคร
1 point
18. ข้อมูลในข้อใดที่เหมาะจะนำมาใช้ในการวางแผนในการ ทำงานมากที่สุด
1 point
19. ข้อใดคือข้อมูล
1 point
20. นักเรียนได้รับประโยชน์จากการใช้งานคอมพิวเตอร์ในด้านใดมากที่สุด
1 point
Submit
This form was created inside of โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms