แบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจในการติว GAT/PAT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 4-6 เดือนกรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมเมืองเกษ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
โปรดทำเครื่องหมาย/ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นและความพึงพอใจของท่าน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. สถานภาพ
ตอนที่ 2 แสดงความคิดเห็นที่ตรงกับท่านมากที่สุด
1. ด้านความรู้
1.1 ความรู้ที่ีมีก่อนเข้าร่วมกิจกรรมติวเข้ม GAT/PAT
1.2 ความรู้ที่มีหลังเข้าร่วมกิจกรรมติวเข้ม GAT/PAT
2. ด้านวิทยากร
2.1 มีความรู้ในเรื่องที่บรรยายเป็นอย่างดี
2.2 การนำเสนอเนื้อหามีความเหมาะสมครบถ้วน
2.3 มีเทคนิควิธีการถ่ายทอดและสามารถดึงดูดความสนใจได้
2.4 การใช้สื่อประกอบการบรรยายมีความเหมาะสม
2.5 สามารถตอบคำถามได้ตรงประเด็นชัดเจน
3. ด้านเนื้อหาและประโยชน์ที่ได้รับ
3.1 ความน่าสนใจของเนื้อหา/หัวข้อการบรรยาย
3.2 เนื้อหา/กิจกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
3.3 ความรู้/ประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม
3.4 เอกสารประกอบการบรรยายมีความสัมพันธ์กับเนื้อหา
4. ด้านการอำนวยความสะดวก
4.1 ความพร้อมของสถานที่
4.2 ระยะเวลาในการบรรยายมีความเหมาะสม
4.3 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมติว GAT/PAT
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy