แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการใช้สื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 2/2560
ประจำปีงบประมาณ 2560
หัวข้อ "นักศึกษาที่เข้าเรียนรู้สื่อมีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ" สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คำชี้แจง
โปรดเลือก ข้อที่ตรงกับข้อคิดเห็นของท่าน
1. คณะที่กำลังศึกษา
2. ท่านกำลังศึกษาอยู่ในระดับใด
3. สื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ที่ทำการประเมิน
4. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้สื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. สื่อที่เรียนรู้ สามารถช่วยให้ท่านจำกัดขอบเขตเนื้อหา ความต้องการใช้เอกสาร ที่ท่านต้องการได้มากน้อยเพียงใด
2. สื่อที่เรียนรู้ สามารถช่วยในการสืบค้นเอกสารที่ต้องการได้มากน้อยเพียงใด
3. สื่อที่เรียนรู้ มีความเหมาะสมด้านระยะเวลาการนำเสนอมากน้อยเพียงใด
4. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจสื่อ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้สื่อ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน/การทำงาน มากน้อยเพียงใด
5. ในภาพรวม สื่อที่เรียนรู้ มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
5. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่เสียสละเวลาในการตอบแบบประเมิน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms