Europe goes local - Podpora práce s mládežou na úrovni samosprávy: Prihláška na bezplatné vzdelávanie lokálnych tímov v oblasti podpory práce s mládežou
Email address *
Organizuje:
Patrí pod:
Informácie o vzdelávaní
Bezplatné neformálne vzdelávanie pre lokálne tímy o podpore práce s mládežou pozostávajúce z 3 fáz.

1.fáza (neformálne vzdelávanie): 25. – 27. január 2018 , 2.fáza (neformálne vzdelávanie): 15.-17.marec 2018, 3.fáza (konferencia aj s pozvanými hosťami): 19.-21.apríl 2018 (Termíny 2. a 3. fázy možno upraviť po dohode s účastníkmi).

Organizátor vzdelávania: IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, Národná agentúra Erasmus+
Termín 1. fázy: 25. - 27. január 2018
Miesto realizácie 1.fázy: www.countrybela.sk, Ulica Oslobodenia 817/109, 013 05 Belá

Školenie začína vo štvrtok 25.januára.2018 o 15:00 h. a končí v sobotu 27.1.2018 o 13:00
Školitelia: slovensko-český tím školiteľov
Školenie bude prebiehať využitím práce v skupinách aj plenárnou formou.

Uzávierka prihlášok bola: 20. január 2018, 18:00 hod. PRIHLASOVANIE JE UŽ POZASTAVENÉ!
Prihlášku za lokálny tím podáva lokálna samospráva! Viac informácií nájdete nižšie.

Prihlásené tímy môžu byť priebežne kontaktované zo strany organizátora v prípade potreby riešiť doplnenie informácií alebo v zmysle riešenia špecifických potrieb členov tímu.

Školenie je pre účastníkov a účastníčky bezplatné, vrátane ubytovania, stravy, cestovných výdavkov.
Kontakt pre ďalšie informácie: Ing. Darina Diošiová, e-mail: darina.diosiova@iuventa.sk

Viac informácií si pozorne prečítajte nižšie.

Opis vzdelávania a postupu prihlasovania lokálnych tímov
Vzdelávanie je 3-fázové.

1.fáza (neformálne vzdelávanie): 25. – 27. január 2018 , 2.fáza (neformálne vzdelávanie): 15.-17.marec 2018, 3.fáza (konferencia aj s pozvanými hosťami): 19.-21.apríl 2018 (Termíny 2. a 3. fázy možno upraviť po dohode s účastníkmi).

Mladí ľudia čelia väčšine sociálnych problémov v ich bezprostrednom miestnom kontexte. Podpora ich blahobytu a samostatnosti je preto vo všeobecnosti organizovaná na miestnej úrovni. Vo väčšine európskych krajín zodpovednosť za prácu s mládežou spočíva vo veľkej miere na lokálnych samosprávach, keďže táto politická a administratívna štruktúra je najbližšie k mladým ľuďom. Lokálne samosprávy prispievajú k zlepšeniu životných podmienok mladých ľudí rôznymi spôsobmi a okolnosťami: podporou praktík a štruktúrou práce s mládežou alebo samotným vykonávaním práce s mládežou. Národné agentúry programu mládeže Erasmus + a ich partneri začali dlhodobú spoluprácu zameranú na zvýšenie kvality práce s mládežou najmä prostredníctvom zlepšenia spolupráce medzi rôznymi zúčastnenými stranami. Tento projekt spolupráce sa nazýva "Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level" a prebieha od júla 2016 do mája 2019.

V rámci projektu Europe goes local organizujeme na Slovensku pre lokálne tímy neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou.

Všeobecné ciele vzdelávacieho programu:
- podpora práce s mládežou v miestnej samospráve,
- podpora aktivizácie mladých ľudí,
- podpora práce so znevýhodnenými skupinami mládeže,
- zvýšenie informovanosti o finančných zdrojoch na prácu s mládežou

Absolventi získajú:
- základné vedomosti o metódach strategického plánovania na úrovni samosprávy, základné kompetencie v komunikácii s mládežou, základy z oblasti participácie mladých na rozhodnutiach v samospráve,
- základné informácie o legislatíve, strategických dokumentoch o mládeži a o finančných nástrojoch pre prácu s mládežou na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni,
- informácie o dobrých príkladoch z praxe miestnych samospráv v oblasti práce s mládežou,
- spätnú väzbu na svoje doterajšie aktivity v práci s mládežou.
Témy prvej a druhej fázy školenia:
1. legislatíva o mládeži,
2. mládežnícke politiky,
3. strategické plánovanie,
4. participácia mladých ľudí na rozhodnutiach v samospráve,
5. komunikácia s mládežou,
6. zisťovanie potrieb mladých ľudí,
7. práca so znevýhodnenými skupinami mládeže,
8. finančné nástroje na podporu práce s mládežou, možnosti získania externých zdrojov
9. orientácia v projektovom manažmente v práci s mládežou
10. bonusy

BONUSY, ktoré môžu účastníci získať:
- ako zapojiť znevýhodnené skupiny mládeže
- ako zaktivizovať mladých
- príklady dobrej praxe
- informácie o sociálnom podnikaní
- nové trendy v práci s mládežou
- zážitok teambuildingu

Postup:
Miestna samospráva prihlási na bezplatné vzdelávanie lokálny tím 3 až 5 osôb, ktorý má byť zložený zo záujemcov z viacerých sektorov, ktoré pracujú s mládežou.

Kritériá na zloženie lokálneho tímu:

1. povinné – minimálne jeden zástupca z každej z týchto pozícií, teda spolu minimálne dvaja (a+b):

a. osoba s rozhodovacou právomocou v oblasti práce s mládežou (volený predstaviteľ alebo zamestnanec miestnej samosprávy) alebo pracovník s mládežou, ktorý pôsobí v miestnej samospráve
b. mladý človek do 30 rokov, ktorý aktivizuje ďalších mladých ľudí v obci/meste, ideálne z rady mládeže, mládežníckeho parlamentu, žiackej rady atď., ale aj inej neformálnej skupiny

2. dobrovoľné:

a. pracovníci s mládežou z inštitúcií v obci/meste – centrá voľného času, školy, komunitné centrá, občianske združenia, neziskové organizácie atď.,
b. zástupca firemného sektora – napr. predstaviteľ živnostenského spoločenstva, rady riaditeľov, personálny manažér firmy, živnostník, so záujmom o podporu mládeže (pracovné skúsenosti, stáže, sponzoring práce s mládežou atď.)

V prípade tímu 3 osôb je potrebné uviesť 1 ďalšieho náhradníka, ak sa jeden člen nebude môcť zúčastniť prvej alebo druhej fázy školenia. Minimálny počet prítomných osôb na školenie za lokálny tím je 3, maximálny 5.

V prípade záujmu prevyšujúceho kapacity školenia si organizátor vyhradzuje právo výberu z prihlásených lokálnych tímov.

Cieľová skupina
Cieľové skupiny:
• Samosprávy – pracovníci a pracovníčky, ktorí a ktoré pracujú s mládežou, poslanci a poslankyne, starostovia a starostky, primátori a primátorky, prednostovia a prednostky,
• Organizácie pracujúce s mládežou – centrá voľného času, základné, stredné školy, neziskové organizácie ap.,
• Občiansky sektor - občianske združenia pracujúce s mládežou, občianske združenia mladých ľudí,
• Mládežnícky sektor – žiacke rady, mládežnícke parlamenty, rady študentov apod.,
• Podnikateľský sektor – organizácie podporujúce podnikanie (aj) mladých ľudí, podniky, firmy, podnikatelia, ktorí sa chcú zapojiť napr. do rozvoja zamestnanosti mladých ľudí a pod.

V prípade, že niekto z Vášho lokálneho tímu má fyzické zdravotné znevýhodnenie, prosíme, informujte nás o tom (nižšie časť: ODKAZ ORGANIZÁTOROVI) , aby sme vedeli organizovať podmienky a okolnosti vzdelávania pre čo najlepšiu možnosť ho obojstranne zvládnuť.

Členovia lokálneho tímu
V nižšej časti "Pozície v lokálnom tíme", prosíme, uveďte zoznam Vášho lokálneho tímu. Za každého člena tímu: meno, priezvisko, dátum narodenia, kontaktnú poštovú adresu, najčastejšie navštevovanú e-mailovú adresu, telefónny kontakt, zaradenie člena/členky lokálneho tímu do cieľovej skupiny podľa popisu vyššie.
Záväzná prihláška na školenie
Ak máte o toto vzdelávanie vážny záujem, vyplňte svoje prihlasovacie údaje a odošlite formulár najneskôr do 20.1.2018, do 18:00 hod.
Počet účastníkov na vzdelávanie je limitovaný (max. 50 osôb). Preto si organizátori vyhradzujú právo výberu účastníkov.

Pri vypĺňaní údajov, prosíme, používajte diakritiku. Ďakujeme.

Meno vedúcej osoby lokálneho tímu *
Your answer
Priezvisko vedúcej osoby lokálneho tímu *
Your answer
Tituly
Your answer
Dátum narodenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Miesto narodenia *
Your answer
Kontaktná poštová adresa *
ulica, č., PSČ, mesto/obec
Your answer
Inštitúcia/organizácia *
Uveďte názov samosprávy, v ktorej pôsobíte a za ktorú prihlasuje na školenie lokálny tím. Uveďte, na akej pozícii pôsobíte vo svojej samospráve. Nižšie v časti "Členovia lokálneho tímu" uveďte kontaktné údaje ďalších členov Vášho lokálneho tímu.
Your answer
Členovia lokálneho tímu *
Uveďte za každého člena/členku Vášho lokálneho tímu: meno, priezvisko, dátum narodenia, kontaktnú poštovú adresu, najčastejšie navštevovanú e-mailovú adresu, telefónny kontakt, zaradenie člena/členky lokálneho tímu do cieľovej skupiny podľa popisu vyššie.
Your answer
Členovia lokálneho tímu *
Uveďte za každého člena/členku Vášho lokálneho tímu: meno, priezvisko, dátum narodenia, kontaktnú poštovú adresu, najčastejšie navštevovanú e-mailovú adresu, telefónny kontakt, zaradenie člena/členky lokálneho tímu do cieľovej skupiny podľa popisu vyššie.
Your answer
Členovia lokálneho tímu *
Uveďte za každého člena/členku Vášho lokálneho tímu: meno, priezvisko, dátum narodenia, kontaktnú poštovú adresu, najčastejšie navštevovanú e-mailovú adresu, telefónny kontakt, zaradenie člena/členky lokálneho tímu do cieľovej skupiny podľa popisu vyššie.
Your answer
Členovia lokálneho tímu *
Uveďte za každého člena/členku Vášho lokálneho tímu: meno, priezvisko, dátum narodenia, kontaktnú poštovú adresu, najčastejšie navštevovanú e-mailovú adresu, telefónny kontakt, zaradenie člena/členky lokálneho tímu do cieľovej skupiny podľa popisu vyššie.
Your answer
E-mail vedúcej osoby lokálneho tímu *
Your answer
Mobil vedúcej osoby lokálneho tímu *
Your answer
Diéta
Ak zdravotný stav členov Vášho lokálneho tímu vyžaduje dodržiavanie diétnej stravy, uveďte, o aké diéty ide:
Skúsenosť s grantovými programami *
Do akých grantových programov v oblasti práce s mládežou ste sa doposiaľ ako samospráva zapojili?
Required
Motivácia *
Stručne uveďte, prečo by ste chceli absolvovať toto školenie? Ako chcete získané kompetencie na školení ďalej uplatňovať pri svojej práci s mládežou? Táto časť môže slúžiť ako výberové kritérium, ak sa prihlási viac záujemcov, ako je kapacita školenia.
Your answer
Odkaz organizátorovi
V prípade potreby doplňte dôležité informácie, príp. odkazy organizátorovi ohľadom školenia.
Your answer
Dôležité upozornenia
Organizátor školenia zabezpečuje účastníkom bezplatne: malé občerstvenie počas školenia, stravu (1.deň: večeru, 2.deň: raňajky, obed, večeru, 3.deň: raňajky, obed) a ubytovanie na 2 noci.
Ubytovanie je možné len v dvojlôžkových izbách.
Organizátor prepláca účastníkom školenia cestovné spojené s dopravou do a z miesta školenia. Detaily preplácania budú upresnené prihláseným účastníkom.
Organizátor vyžaduje, aby sa účastník zúčastnil celého školenia (bez oneskorenia príchodu na začiatok školenia a bez predčasného odchodu zo školenia). Výnimočné okolnosti, prosíme, vopred prekonzultujte s organizátorom.
Súhlas so spracovaním údajov
Odoslaním záväznej prihlášky súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v tejto prihláške podľa §11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prihlásením sa na školenie zároveň dávate súhlas s vyhotovením fotografií a obrazového a zvukového záznamu zo školenia, ktorý bude použitý výhradne pre účely organizátora podujatia (IUVENTA-Slovenský inštitút mládeže) a nebude poskytnutý tretím stranám.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms