การประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู ปีการศึกษา 2561
ชื่อครูผู้สอน : นายนพรัตน์ ชุลวงศ์
ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน
เพศ *
ชั้น *
รายการประเมินการเรียนการสอน
รายวิชาที่เรียน *
1. บุคลิกภาพ การแต่งกายและการพูดจาของครูมีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ครูมีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาและการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ครูมีความตั้งใจ ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบในการสอน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. ครูเอาใจใส่นักเรียนทั้งโดยรวมและรายบุคคล *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. ครูมีการใช้เอกสาร/สื่อ/เทคโนโลยีในการพัฒนาความรู้ของนักเรียน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8. ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9. ครูส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักค้นคว้า/เรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
10. ครูมีการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการเรียนการสอน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
11. ครูมีการตรวจสอบงานที่มอบหมายและให้ข้อมูลย้อนกลับสม่ำเสมอ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
12. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดการเรียนการสอน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน. Report Abuse - Terms of Service