แบบประเมินความพึงพอใจสำหรับผู้ใช้งาน
หัวข้อ : การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันของระบบการสนับสนุนการแข่งขันกรณีศึกษา การสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ9 มทร.
คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานโดยความคิดเห็นของ ท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันของระบบการสนับสนุนการแข่งขันกรณีศึกษา การสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ9 มทร. และการพิจารณาคำตอบนั้นไม่มี ผิดหรือถูก เพราะเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อตัวท่านเอง
แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็นเป็น 3 ตอน ดังนี้ (โปรดตอบให้ครบทุกข้อ)
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ประกอบไปด้วยด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านการออกแบบหน้าจอ
2) ด้านการทำงานของระบบ
3) ด้านการแสดงผล
4) ดา้นภาพรวมการทำงาน

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
สถานะ *
เพศ *
ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันของระบบการสนับสนุนการแข่งขันกรณีศึกษา การสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ9 มทร.
คำชี้แจง โปรดเลือกช่องระดับความคิดเห็นตามความคิดเห็นของท่านโดยมีเกณฑ์ การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง ความพึงพอใจระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
1.ด้านการออกแบบหน้าจอ *
5
4
3
2
1
1.1 ความชัดเจนของตัวอักษรที่ใช้
1.2 ความสวยงามของหน้าจอ
1.3 การใช้งานการออกแบบหน้าจอทำให้ใช้งานง่าย
1.4 ความเหมาะสมของรูปภาพที่ใช้ในการสื่อความหมาย
1.5 การออกแบบภาพรวมของเว็บไซต์
2.ด้านการทำงานของระบบ *
5
4
3
2
1
2.1 การใช้งานสามารถทำได้สะดวก
2.2 ลำดับขั้นตอนในการใช้งานมีความรวดเร็ว
2.3 เมนูสามารถใช้งานได้ง่าย
2.4 คุณภาพโดยรวมของระบบการทำงาน
3.ด้านการแสดงผล *
5
4
3
2
1
3.1 ความถูกต้องในการแสดงผล
3.2 ความรวดเร็วในการแสดงผล
3.3 ความชัดเจนในการแสดงผล
3.4 ความซ้ำซ้อนในการแสดงผล
3.5 ภาพโดยรวมด้านการแสดงผลของระบบ
4.ด้านภาพรวมการทำงาน *
5
4
3
2
1
4.1 เนื้อหาชัดเจน
4.2 เนื้อหาเข้าใจง่าย
4.3 เนื้อหาครบถ้วนเพียงพอ
4.4 เข้าถึงได้ง่ายไม่ซับซ้อน
4.5 ภาพรวมของเว็บไซต์
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. Report Abuse