แบบประเมินความพึงพอใจงานโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
คำชี้แจง แบบประเมินนี้ใช้สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของงานโสตทัศนศึกษา ข้อมูลขอทานจะนำไปประมวลผลเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ความต้องการตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบประเมิน
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
กลุ่มภารกิจบริการด้านปฐมภูมิ
กลุ่มภารกิจบริการด้านพัฒนาระบบริการสุขภาพและสนับสนุนระบบสุขภาพ
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
องค์กรแพทย์
ชื่อหน่วยงาน
1.การให้บริการของเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.1 ให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน
1.2 ให้บริการด้วยความสุภาพ สะดวก รวดเร็ว กระตือรือร้น และเต็มใจบริการ
2.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1 ความพร้อม/ความสมบูรณ์ของเครื่องคอมพิวพ์เตอร์(สำนักงาน)
2.2 ความพร้อม/ความสมบูรณ์ของเครื่องคอมพิวพ์เตอร์(ห้องประชุมชัยพฤกษ์)
2.3 ความพร้อม / ความสมบูรณ์ของวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการ(คอมพิวเตอร์กราฟฟิค/กล้องถ่ายรูป/กล้องถ่ายวิดีโอ/เครื่องพิมพ์ A4/A3/อื่นๆ)
2.4 ความสะอาดและเป็นระเบียบของห้องประชุมชัยพฤกษ์
2.5 ความสะอาดและและระเบียบของห้องสำนักงาน
3.ด้านกระบวนการทำงาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3.1 มีขั้นตอนในการให้บริการที่ชัดเจน
3.2 ได้รับความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ
3.3 การผลิต/ผลงาน ได้ครบตามจำนวน
3.4 การผิดพลาดของงาน
3.5 ความรวดเร็วในการให้บริการ ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
3.6 ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms