Τέσσερα -συν ένα- Στοιχεία ΚΟΙΝΩΝΩ 2022, Τήνος | Four -plus one- Elements Kinono 2022, Tinos Island, Greece
Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης είναι 31 Ιουλίου 2021. Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνεται σταδιακά και η επικοινωνία μαζί τους θα ξεκινήσει πριν την λήξη της προθεσμίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση
residency@kinono.gr.

The deadline to submit the online application is July 31st, 2021. The selection process will have started before the deadline, as well as communication with the participants. For any further information, please contact us by email at residency@kinono.gr.
Email address *
Ονοματεπώνυμο | Full name *
Χώρα | Country *
Πόλη | City *
Πεδίο Δραστηριοποίησης | Field of Activity *
Μπορείτε να συμπληρώσετε περισσότερα από ένα πεδία | You can choose more than one field
Required
Τηλέφωνο | Phone number *
Website & Instagram *
Θέλετε να συμμετάσχετε ως: | You want to participate as a: *
Επιλογή Στοιχείου | Element Choice *
Παρακαλώ επιλέξτε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω στοιχεία. | Please choose one or more of the elements below.
Required
Τοποθεσία | Location *
Επιλέξτε MIA από τις παρακάτω τοποθεσίες . Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τις τοποθεσίες στο PDF του ανοιχτού καλέσματος http://bit.ly/kimono-map-gr | Please choose ONE location . For more information regarding the spaces please download the Open Call PDF http://bit.ly/Location-map-en
Λόγος επιλογής Στοιχείου-Τοποθεσίας | Reason for Element-Location choice *
Eπιλογή κατηγορίας παραγωγής | Category of production *
Η τελική επιλογή τοποθεσίας της παρουσίασης των έργων θα γίνει σε συνεννόηση με το Κοινωνώ. | The final location of the projects will be selected in cooperation with Kinono
Πρόθεση Συνεργασίας με | Intent of collaboration with *
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ συμβουλευτείτε το PDF | For more information please refer to the PDF
Αναλυτική πρόταση έως και 1000 λέξεις | Detailed Proposal (max 1000 words) *
Συμπεριλαμβανομένης της ιδέας, της διαδικασίας υλοποίησης, των υλικών, τεχνικών λεπτομερειών, εκτιμώμενης διάρκειας και χρόνου υλοποίησης. Η περιγραφή του προτεινόμενου έργου δεν αποτελεί κριτήριο επιλογής ως προς το περιεχόμενό της, αλλά ως προς τον βαθμό στον οποίο μας επιτρέπει να γνωρίσουμε τον τρόπο σκέψης και την προσέγγιση του αιτούμενου στην θεματική. | Please include the idea, the agent of implementation, materials, technical details, estimated duration/ implementation time) The description of the proposed project is not a selection criterion in terms of its content, but in terms of the extent to which it allows us to know the way of thinking and approach of the applicant in thematic.
Επισυναπτόμενα αρχεία: Link Πρότασης, Σύντομο Βιογραφικό και Portfolio | Attached files: Link of Proposal, CV and Portfolio *
Link Πρότασης: Παρακαλούμε περιγράψτε αναλυτικά την διαδικασία υλοποίησης του έργου, τα υλικά, τεχνικές λεπτομέρειες, τον χρόνο υλοποίησης και προσθέστε προσχέδια του έργου. Επικολλήστε εδώ τo link από αρχείο Google Drive, Βιογραφικό και Portfolio | Link of Proposal: Please describe the project implementation process, materials, technical details, implementation time and add drafts/sketches of the project. Attach the link here from a Google Drive file, the CV and Portfolio.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy