แบบทดสอบปลายภาคเรียน 2/2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายวิชา การออกแบบหบังสืออิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา ง20222 จำนวนแบบทดสอบ 30 ข้อ
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question

    6.กำหนดความกว้าง สูง ของหนังสือเลือกส่วนใด

    Captionless Image
    This is a required question

    7. เลือกสีหน้าของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่ส่วนใด

    Captionless Image
    This is a required question

    8.กำหนดความเร็วของการเปิดหน้าหนังสือ คลิกที่ส่วนใด

    Captionless Image
    This is a required question

    9.กำหนดการสำรองไฟล์ให้เหลือ 1 ไฟล์ คลิกที่ส่วนใด

    Captionless Image
    This is a required question
    This is a required question

    11.สัญรูปใด ใช้สำหรับกำหนดคุณสมบัติของหนังสือ

    Captionless Image
    This is a required question

    12. สัญรูปใด ใช้สำหรับกำหนดสันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

    Captionless Image
    This is a required question

    13.สัญรูปใด ใช้สำหรับจัดการไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นไฟล์ EXE

    Captionless Image
    This is a required question

    14.จากภาพ แถบเครื่องมือนี้ มีชื่อเรียกแถบเครื่องมือตามข้อใด

    Captionless Image
    This is a required question

    15.จากภาพแถบเครื่องมือนี้ใช้สำหรับทำอะไร

    Captionless Image
    This is a required question

    16.จากภาพ แถบเครื่องมือนี้ มีชื่อเรียกแถบเครื่องมือตามข้อใด

    Captionless Image
    This is a required question

    17.จากภาพแถบเครื่องมือนี้ใช้สำหรับทำอะไร

    Captionless Image
    This is a required question

    18.จากภาพ แถบเครื่องมือนี้ มีชื่อเรียกแถบเครื่องมือตามข้อใด

    Captionless Image
    This is a required question

    19.จากภาพแถบเครื่องมือนี้ใช้สำหรับทำอะไร

    Captionless Image
    This is a required question

    20.จากภาพ แถบเครื่องมือนี้ มีชื่อเรียกแถบเครื่องมือตามข้อใด

    Captionless Image
    This is a required question

    21.จากภาพแถบเครื่องมือนี้ใช้สำหรับทำอะไร

    Captionless Image
    This is a required question

    22. จากภาพ สัญรูปนี้ใช้ทำอะไร

    Captionless Image
    This is a required question

    23. จากภาพ สัญรูปนี้ใช้ทำอะไร

    Captionless Image
    This is a required question

    24. จากภาพ สัญรูปนี้ใช้ทำอะไร

    Captionless Image
    This is a required question

    25. จากภาพ สัญรูปนี้ใช้ทำอะไร

    Captionless Image
    This is a required question

    26.จากภาพ สัญรูปนี้ใช้ทำอะไร

    Captionless Image
    This is a required question

    27.จากภาพ สัญรูปนี้ใช้ทำอะไร

    Captionless Image
    This is a required question

    28.จากภาพ สัญรูปนี้ใช้ทำอะไร

    Captionless Image
    This is a required question

    29.จากภาพ สัญรูปนี้ใช้ทำอะไร

    Captionless Image
    This is a required question
    This is a required question