แบบทดสอบปลายภาคเรียน 2/2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายวิชา การออกแบบหบังสืออิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา ง20222 จำนวนแบบทดสอบ 30 ข้อ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  6.กำหนดความกว้าง สูง ของหนังสือเลือกส่วนใด

  Captionless Image
  This is a required question

  7. เลือกสีหน้าของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่ส่วนใด

  Captionless Image
  This is a required question

  8.กำหนดความเร็วของการเปิดหน้าหนังสือ คลิกที่ส่วนใด

  Captionless Image
  This is a required question

  9.กำหนดการสำรองไฟล์ให้เหลือ 1 ไฟล์ คลิกที่ส่วนใด

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question

  11.สัญรูปใด ใช้สำหรับกำหนดคุณสมบัติของหนังสือ

  Captionless Image
  This is a required question

  12. สัญรูปใด ใช้สำหรับกำหนดสันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

  Captionless Image
  This is a required question

  13.สัญรูปใด ใช้สำหรับจัดการไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นไฟล์ EXE

  Captionless Image
  This is a required question

  14.จากภาพ แถบเครื่องมือนี้ มีชื่อเรียกแถบเครื่องมือตามข้อใด

  Captionless Image
  This is a required question

  15.จากภาพแถบเครื่องมือนี้ใช้สำหรับทำอะไร

  Captionless Image
  This is a required question

  16.จากภาพ แถบเครื่องมือนี้ มีชื่อเรียกแถบเครื่องมือตามข้อใด

  Captionless Image
  This is a required question

  17.จากภาพแถบเครื่องมือนี้ใช้สำหรับทำอะไร

  Captionless Image
  This is a required question

  18.จากภาพ แถบเครื่องมือนี้ มีชื่อเรียกแถบเครื่องมือตามข้อใด

  Captionless Image
  This is a required question

  19.จากภาพแถบเครื่องมือนี้ใช้สำหรับทำอะไร

  Captionless Image
  This is a required question

  20.จากภาพ แถบเครื่องมือนี้ มีชื่อเรียกแถบเครื่องมือตามข้อใด

  Captionless Image
  This is a required question

  21.จากภาพแถบเครื่องมือนี้ใช้สำหรับทำอะไร

  Captionless Image
  This is a required question

  22. จากภาพ สัญรูปนี้ใช้ทำอะไร

  Captionless Image
  This is a required question

  23. จากภาพ สัญรูปนี้ใช้ทำอะไร

  Captionless Image
  This is a required question

  24. จากภาพ สัญรูปนี้ใช้ทำอะไร

  Captionless Image
  This is a required question

  25. จากภาพ สัญรูปนี้ใช้ทำอะไร

  Captionless Image
  This is a required question

  26.จากภาพ สัญรูปนี้ใช้ทำอะไร

  Captionless Image
  This is a required question

  27.จากภาพ สัญรูปนี้ใช้ทำอะไร

  Captionless Image
  This is a required question

  28.จากภาพ สัญรูปนี้ใช้ทำอะไร

  Captionless Image
  This is a required question

  29.จากภาพ สัญรูปนี้ใช้ทำอะไร

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question