“นวัตกรรมน้ำสู่งานวิจัย”
วันที่ 29 - 30 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย สสวท.
การเข้าร่วมกิจกรรม
คุณสมบัติในการเข้าร่วมกิจกรรม
1. นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 14–19 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในเดือนกันยายน ปี 2561) ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
2. มีสัญชาติไทย หรือนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติที่ศึกษาที่ประเทศไทย 1 ปีขึ้นไป
3. โรงเรียนต้นสังกัดต้องเป็นโรงเรียนที่นักเรียนและครูที่ปรึกษาประจำอยู่ ณ ที่แห่งนั้น
4. เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เกิน 1 ทีม/โรงเรียน (นักเรียน 3 คน และครูที่ปรึกษา 1 ท่าน)

การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมประชุม
- เอกสารเค้าโครงงานวิจัย จำนวน 2 ชุด
- คอมพิวเตอร์ พร้อม file งานเค้าโครงงานวิจัย

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms