แบบสอบถามความพึงพอใจ การจัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559 จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำชี้แจง โปรดเลือกระดับที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน (ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรม)
  1. นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางด้านวิชาการอย่างหลากหลาย และเหมาะสม
  2. นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ การศึกษานอกสถานที่
  3. การจัดงานมหกรรมวิชาการ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมอย่างเท่าเทียมกัน
  4. นักเรียนเกิดองค์ความรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและพัฒนาตนเอง
  5. การจัดงานมหกรรมวิชาการแสดงถึงความสามารถด้านวิชาการของนักเรียน
  6. การจัดงานมหกรรมวิชาการบ่งบอกถึงการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาการศึกษาของแต่ละโรงเรียน
  7. การจัดงานมหกรรมวิชาการบ่งบอกถึงการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
  8. การจัดกิจกรรมแสดงถึงความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
  Please enter one response per row
  This is a required question