แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสื่อเทคโนโลยี และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ด้วยสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของสำนัก เพื่อนำเอาผลสำรวจไปปรับปรุงพัฒนาการให้บริการมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้น จึงขอความกรุณาตอบคำถามทุกข้อ ข้อมูลที่ได้รบจากการตอบแบบสอบถามชองท่านจะถูกนำเสนอในภาพรวม และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใด

คำชี้แจง กรุณาคลิกเลือกระดับความพึงพอใจที่ท่านต้องการลงในช่องว่าง

ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
1.เพศ
2.ประเภทผู้รับบริการ
ตอนที่ 2 ท่านมีความพึงพอใจต่อสื่อเทคโนโลยี และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ในฐานะการเป็นแหล่งเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มากน้อยเพียงใด
ก.บริการสิ่งอำนวยความสะดวก
1.บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.บริการเครื่องคอมพิวเตอร์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข.บริการแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3.ระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS)
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (E-Learning)
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.ระบบโทรศึกษา (Tele Education)
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6.ระบบการบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ด้านการเรียนการสอน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7.ระบบสอบวัดความรู้ออนไลน์ (E-Exam)
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ค.การใช้ประโยชน์ จากห้องปฏิบัติการ การอบรม และการศึกษาดูงาน
8.ใช้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล และเข้าถึงความรู้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9.ความรู้จากแหล่งเรียนรู้สามารถนำไปพัฒนางานได้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms