"දිසාපතිට කියන්න" - "அரசாங்க அதிபருக்கு சொல்லுங்கள்" "Tell to GA"
රජයේ සේවා සැපයීමේ ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත් කරමින් මහජන ගැටලූ, දුක්ගැනවිලි සහ අදහස් හා යෝජනා ‌මොනරාගල දිස්ත්‍රික් ‌ලේකම් / දිසාපති ‌වෙත සරලව හා කාර්යක්ෂමව ඉදිරිපත් කිරීමට හා ඒ්වාට කඩිනමින් විසඳුම් ලබා දීමේ ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා "දිසාපතිට කියන්න" (Tell to GA Monaragala) වැඩසටහන ආරම්භ කර ඇත. පහත ආකෘතිය මඟින් ‌‌මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය තුළ රජයේ ‌සේවා සැපයීමට අදාල ගැටලූ, දුක්ගැනවිලි සහ අදහස් හා යෝජනා සරළව ඉදිරිපත් කළ හැකිය. ‌ ‌මෙම ආකෘතිය මඟින් ඔබ ලබා ‌දෙනු ලබන ‌තොරතුරු වල රහස්‍යභාවය සම්පූර්ණයෙන්ම සුරැකෙන අතර, ඒ් සඳහා කඩිනම්, කාර්යක්ෂම විසඳුම් ලබා දීම අපගේ අරමුණයි.
ඔබගේ නම / உங்கள் பெயர் / Your Name :
ලිපිනය / முகவரி / Address :
ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය / தேசிய அடையாள அட்டை இல /NIC No:
දුරකථන අංකය / தொலைபேசி எண் / Telephone Number :
ප්‍රාදේශීය ‌ලේකම් ‌කොට්ඨාශය / பிரதேச செயலகம் / Divisional Secretariat
ග්‍රාම නිලධාරී වසම / கிராம அலுவலர் பிரிவு / GN Division
ඔබගේ ගැටළුව / දුක්ගැනවිල්ල / ‌අදහස් / ‌යෝජනා / உங்கள் பிரச்சினை / குறைகள் / கருத்துகள் / பரிந்துரைகள் / Your Problem / Grievance / Comments / Suggestions
ඡායාරූප ඇතුලත් කිරීම / புகைப்படங்களை சேர்ப்பது / Inclusion of photographs
වීඩි‌යෝ ඇතුලත් කිරීම /வீடியோக்களை சேர்ப்பது / Inclusion of videos
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service