แบบสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความคิดเห็นของผู้รับบริการ ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานด้านบริการ จึงขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสำรวจตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง และจะเก็บรักษาความคิดเห็นที่ท่านให้เป็นความลับ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
สถานภาพผู้ประเมิน *
วุฒิการศึกษาสูงสุด *
1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พอใจ
ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว
ความสะดวก รวดเร็ว ของการให้บริการ
ให้บริการด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง
ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอน ในการให้บริการด้วยสื่อต่าง ๆ
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจการให้บริการในด้านต่าง ๆ
2. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พอใจ
ความสุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หรือการพูดจาด้วยถ้อยคำ และน้ำเสียงสุภาพ
ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ ความมีน้ำใจ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความมีน้ำใจ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความมีน้ำใจ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ
3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พอใจ
มีช่องทางเลือกใช้บริการได้หลายรูปแบบ เช่นทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ แฟกซ์ เป็นต้น
มีความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการ / การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมต่างๆ
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ หรือสถานที่จัดกิจกรรม
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy