САНАЛ АСУУЛГЫН ХУУДАС
Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Төгсөлтийн сургалтын хөтөлбөрийн одоогийн байдалд үнэлгээ хийх, цаашид сайжруулах зорилгоор энэхүү асуумж судалгааг авч байна. Цаг зав гарган доорх асуултуудад үнэн зөв хариулж, хөтөлбөрийн шинэчлэл хийх ажилд өөрийн хувь нэмэрээ оруулна уу.

Эрдмийн Сургалтын Тэнхим

Email *
Та төгсөлтийн сургалтын аль түвшинд суралцаж байна вэ? *
Та хэддүгээр дамжаанд суралцаж байна вэ? *
Таны судалгааны ажлын чиглэл юу вэ? *
Төгсөлтийн сургалтын хөтөлбөрийг ерөнхийд нь та хэрхэн үнэлж байна вэ? *
Маш муу
Муу
Дунд зэрэг
Сайн
Маш сайн
Хариулт
Сургалтын хөтөлбөрийн суурь, мэргэшүүлэх, сонгон суралцах хичээлийн багц цагийн харьцаа зохистой. *
Огт үгүй
Үгүй
Үгүй/тийм
Тийм
Үнэхээр тийм
Хариулт
Суралцах хугацаа (2-3 жил) тохиромжтой. *
Огт үгүй
Үгүй
Үгүй/тийм
Тийм
Үнэхээр тийм
Хариулт
Төгсөлтийн сургалтын хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүн (зорилго) нь судалгааны аргазүйг бүрэн эзэмшсэн судлаач байхад оршино. *
Огт үгүй
Үгүй
Үгүй/тийм
Тийм
Үнэхээр тийм
Хариулт
Төгсөлтийн сургалтын хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүн (зорилго) нь тухайн чиглэлээр нарийн мэргэшсэн мэргэжилтэн байхад оршино. *
Огт үгүй
Үгүй
Үгүй/тийм
Тийм
Үнэхээр тийм
Хариулт
Төгсөлтийн сургалтын хөтөлбөрийн агуулга (сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдан заагдаж буй хичээлүүд ) нь зорилготойгоо нийцсэн. *
Огт үгүй
Үгүй
Үгүй/тийм
Тийм
Үнэхээр тийм
Хариулт
Сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан хичээлүүдийн суралцахуйн үр дүн төгсөлтийн сургалтын хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүнтэй уялдаатай. *
Огт үгүй
Үгүй
Үгүй/тийм
Тийм
Үнэхээр тийм
Хариулт
Сургалтын хөтөлбөрийн суурь хичээлийн суралцахуйн үр дүн (зорилго) нь анагаах ухаан, эрүүл мэндийн судалгаа хийх үндсэн мэдлэг, нийтлэг ур чадварыг эзэмшүүлэхэд чиглэгдсэн *
Огт үгүй
Үгүй
Үгүй/тийм
Тийм
Үнэхээр тийм
Хариулт
Сургалтын хөтөлбөрийн мэргэшүүлэх хичээлийн суралцахуйн үр дүн (зорилго) нь тухайн чиглэлээр хийгдэх судалгааны онцлог аргазүйг эзэмшүүлэхэд чиглэгдсэн *
Огт үгүй
Үгүй
Үгүй/тийм
Тийм
Үнэхээр тийм
Хариулт
Хөтөлбөрт тусгагдсан суурь хичээлээр эзэмшсэн мэдлэг, ур чадвар нь судалгааны мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ, боловсруулалт хийх, үр дүнг илтгэх, хэлэлцүүлэх, диссертац бичихэд маш тустай байдаг *
Огт үгүй
Үгүй
Үгүй/тийм
Тийм
Үнэхээр тийм
Хариулт
Хөтөлбөрт тусгагдсан мэргэшүүлэх хичээлээр эзэмшсэн мэдлэг, ур чадвар нь судалгааны мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ, боловсруулалт хийх, үр дүнг илтгэх, хэлэлцүүлэх, диссертац бичихэд маш тустай байдаг *
Огт үгүй
Үгүй
Үгүй/тийм
Тийм
Үнэхээр тийм
Хариулт
Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж буй аргазүй (лекц, семинар, дадлага, онлайн сургалт г.м) нь хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүн (зорилго), хичээлийн агуулгатай бүрэн нийцдэг. *
Огт үгүй
Үгүй
Үгүй/тийм
Тийм
Үнэхээр тийм
Хариулт
Хичээлийн үнэлгээ (сорил, дадлага шалгалт, ярилцлага, даалгавар г.м) нь зохистой, өөрийн зорилго, аргазүйтэй уялдсан, бодитой байдаг *
Огт үгүй
Үгүй
Үгүй/тийм
Тийм
Үнэхээр тийм
Хариулт
Төгсөлтийн сургалтын хөтөлбөрийг боловсронгуй болгохын тулд суурь хичээлийн агуулгыг боловсронгуй болгох шаардлагатай *
Огт үгүй
Үгүй
Үгүй/тийм
Тийм
Үнэхээр тийм
Хариулт
Төгсөлтийн сургалтын хөтөлбөрийг боловсронгуй болгохын тулд мэргэшүүлэх хичээлийн агуулгыг боловсронгуй болгох шаардлагатай *
Огт үгүй
Үгүй
Үгүй/тийм
Тийм
Үнэхээр тийм
Хариулт
Төгсөлтийн сургалтын хөтөлбөрийг боловсронгуй болгохын тулд сонгон суралцах хичээлийн тоог нэмэгдүүлж, агуулгыг боловсронгуй болгох шаардлагатай *
Огт үгүй
Үгүй
Үгүй/тийм
Тийм
Үнэхээр тийм
Хариулт
Төгсөлтийн сургалтын хөтөлбөрийг боловсронгуй болгохын тулд сургалтын орчныг улам сайжруулах (лаборатори, статистикийн програм хангамж, номын сан, судлаачийг дэмжих, зөвөлгөө өгөх төв г.м) шаардлагатай *
Огт үгүй
Үгүй
Үгүй/тийм
Тийм
Үнэхээр тийм
Хариулт
Танд өөр санал байвал энд бичнэ үү. (элсэлт, сургалтын зохион байгуулалт, удирдагчийн үүрэг нөлөө, харилцааны соёл, ёс зүй гэх мэт )
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mongolian National University of Medical Sciences. Report Abuse