Prihláška na Prvé sv. prijímanie 2021
Vyplní rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa. Používajte diakritiku!
Email address *
Meno dieťaťa *
Priezvisko dieťaťa *
Dátum narodenia dieťaťa *
Použite dátum v tvare 01.01.2020
MM
/
DD
/
YYYY
Miesto narodenia dieťaťa *
Farnosť krstu dieťaťa *
Bydlisko *
obec a číslo domu
Škola, ktorú dieťa navštevuje *
Meno a priezvisko otca *
Vierovyznanie otca *
Meno a priezvisko matky *
Rodné priezvisko matky *
Vierovyznanie matky *
Odoslaním formulára dávam súhlas na spracovanie uvedených osobných údajov.

Poučenie o ochrane osobných údajov

Dotknuté osoby týmto dávajú súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie uvedených osobných údajov na účely zápisu do krstnej matriky na dobu neurčitú. Súhlasím, že spoločná fotografia, prípadne individuálne fotografie môjho dieťaťa môžu byť zverejnené na nástenke v kostole a vo farskej kronike. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe zmluvnej požiadavky a v prípade odvolania súhlasu nebudú ďalej zverejňované na vyššie špecifikovaných miestach.
Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.
Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov je Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, Bratislava, gdpr.kbs.sk

Viac o spracovaní osobných údajov nájdete na: farnostmichal.sk/ochrana-osobnych-udajov/
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy