Seminár aikido deti + skúšky na 9.-7. Kyu | Trnava, 7.12.2019
Aikido Dojo Trnava | Plaváreň Zátvor, Rovná 9, Trnava
http://www.adt.aikidosaa.sk/Aikido_Dojo_Trnava/KONTAKT.html
Email address *
Roman Ilavský 4. Dan Aikikai, Shidoin
Martin Danič 3. Dan Aikikai, Fukushidoin
S ohľadom na nariadenie EU o GDPR je potrebné, aby každý účastník seminára bol elektronicky zaregistrovaný.
Priezvisko dieťaťa *
Your answer
Meno dieťaťa *
Your answer
Dátum narodenia *
MM
/
DD
/
YYYY
E-mail *
Your answer
Dojo *
Your answer
Aktuálny stupeň technickej vyspelosti *
Budem robiť skúšky technickej vyspelosti na stupeň *
Zákonný(-á) zástupca(-kyňa)
Vyplňte údaje zákonného(-nej) zástupcu(-kyne) v prípade, že prihlasujete dieťa mladšie ako 18 rokov
Priezvisko
Your answer
Meno
Your answer
Dátum narodenia
MM
/
DD
/
YYYY
Mobil
Your answer
Poznámka
Your answer
Program
Sobota 7.12.2019

9:30 - 10:30 | kondičná príprava (deti)
10:30 - 12:00 | tréning aikido (deti)

15:00 - 16:00 | tréning aikido (deti)
16:10 - 16:40 | skúšky na 9.-7. Kyu (deti)
16:50 - 17:50 | SUMO turnaj

Potvrdenie
*
1. SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Poskytnutím osobných údajov v rozsahu vyplnenej registrácie na aikido seminár ako dotknutá osoba dobrovoľne udeľuje AIKIDO DOJO TRNAVA a SLOVENSKEJ AIKIDO ASOCIÁCII ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov. Organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby za účelom organizovania tréningov, seminárov, archivácie dosiahnutých športových výsledkov, priradenia platby k prihláške počas trvania členstva dotknutej osoby v AIKIDO DOJO TRNAVA a/ alebo v SLOVENSKEJ AIKIDO ASOCIÁCII. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: a) emailovou správou zaslanou na adresu AikidoDojoTrnava@gmail.com b) telefonicky +421 903 951 568. Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. Osobné údaje sa neprofilujú, neposkytujú tretím stranám (s výnimkou ich poskytovania príjemcom, ktorými sa v tomto prípade rozumejú externí organizátori seminára - fyzické a právnické osoby - dojo/ kluby, ktoré sa spolupodieľajú na organizačnom zabezpečení seminára) a nedochádza k prenosu do tretej krajiny.
Required
*
2. Potvrdzujem, že cvičím na vlastnú zodpovednosť a v prípade úrazu alebo smrti si nebudem uplatňovať žiadnu finančnú ani nefinančnú kompenzáciu u organizátora//// 2. I confirm that I practice on their own responsibility and for injury or death, I will not apply any financial or non-financial compensation from the organizer.
Required
*
3. Súhlasím so zasielaním informačných e-mailov na zaregistrovanú e-mail adresu.
*
4. Súhlasím s vyhotovením môjho obrazového a zvukového záznamu (môjho dieťaťa) pri aktivitách Aikido Dojo Trnava/ Slovenskej Aikido Asociácie a so zverejnením záznamov na webovej stránke ADT http://www.adt.aikidosaa.sk (prostredníctvom služby Google Photos) a SAA www.aikikai.sk ďalej na facebookovej stránke ADT https://www.facebook.com/AikidoDojoTrnava/ ďalej na YouTube kanáli ADT https://www.youtube.com/user/AikidoDojoTrnava/featured a plagátoch ADT a SAA a tiež na nástenkách v priestoroch klubu za účelom informovania a prezentácie výsledkov činnosti ADT a SAA a to po dobu členstva v AIKIDO DOJO TRNAVA a/ alebo členstva v SLOVENSKEJ AIKIDO ASOCIÁCII a 10 rokov po jeho ukončení. Ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa AIKIDO DOJO TRNAVA a SLOVENSKEJ AIKIDO ASOCIÁCIE prístup k osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: a) emailovou správou zaslanou na adresu AikidoDojoTrnava@gmail.com b) telefonicky +421 903 951 568. Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. Osobné údaje sa neprofilujú, neposkytujú tretím stranám (s výnimkou v bode 4.) a nedochádza k prenosu do tretej krajiny.
Ďakujeme za registráciu!
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service