Google Biểu mẫu

Kiểu lạm dụng:

Chính sách của chúng tôi về hình ảnh khoả thân

Chúng tôi không cho phép chia sẻ hoặc xuất bản nội dung mô tả ảnh khoả thân, hoạt động tình dục rõ ràng hoặc tài liệu khiêu dâm khác. Chúng tôi cũng không cho phép nội dung hướng lưu lượng truy cập đến những trang web khiêu dâm thương mại hoặc kích động quan hệ tình dục với trẻ em, loạn luân hoặc giao cấu với động vật.

Chúng tôi có chính sách không khoan nhượng đối với nội dung lợi dụng trẻ em. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ chấm dứt tài khoản của bất kỳ người dùng nào mà chúng tôi phát hiện thấy có chia sẻ hoặc xuất bản hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em. Chúng tôi cũng sẽ báo cáo nội dung và chủ sở hữu nội dung đó với cơ quan thực thi pháp luật.

Chúng tôi cũng không cho phép chia sẻ hoặc xuất bản nội dung kích động hoặc khuyến khích sự hấp dẫn giới tính đối với trẻ em.

Hủy
Gửi báo cáo lạm dụng