แบบสอบถามความคิดเห็นงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
คำชี้แจง : ให้ท่านตอบแบบสอบถามโดยทำเครื่องหมาย / ลงในช่องว่าง ตามความเป็นจริง
(โปรดพิจารณาความพึงพอใจในด้านต่างๆ ในช่องระดับความพึงพอใจ : 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด)
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
- เพศ *
- สถานภาพ *
สถานที่ที่ท่านไปร่วมกิจกรรมการแข่งขัน *
ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือไม่ *
หากเคยเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา โปรดระบุจำนวนกิจกรรมหรือรายการที่ได้เข้าร่วม
Your answer
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ในงาน
# การประสานงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการประชาสัมพันธ์เกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับพื้นที่การศึกษา ให้สถานศึกษาทราบ อย่างทั่วถึง *
ระดับความพึงใจ (มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้อย = 2 น้อยที่สุด = 1)
2. ความเหมาะสมของช่องทางติดต่อสื่อสาร/รับทราบข่าวสารการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (การโทรศัพท์/โทรสาร/Website ของเขตพื้นที่/Hotnews/E-office/Facebook/E-mail) *
ระดับความพึงใจ (มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้อย = 2 น้อยที่สุด = 1)
3.ข่าวสารที่ท่านได้รับจากเขตพื้นที่การศึกษา สามารถช่วยเหลือท่านในด้านการลงทะเบียน การเตรียมตัวไปเข้าแข่งขัน ตรงกับปัญหาและความต้องการของท่าน *
ระดับความพึงใจ (มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้อย = 2 น้อยที่สุด = 1)
4. ความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ *
ระดับความพึงใจ (มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้อย = 2 น้อยที่สุด = 1)
5. กำหนดการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ มีความเหมาะสม (เดือนพฤศจิกายน) *
ระดับความพึงใจ (มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้อย = 2 น้อยที่สุด = 1)
# ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
1. ท่านพึงพอใจกับระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ *
ระดับความพึงใจ (มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้อย = 2 น้อยที่สุด = 1)
2.ระบบการลงทะเบียนและการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ ทำให้การจัดการแข่งขันมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน *
ระดับความพึงใจ (มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้อย = 2 น้อยที่สุด = 1)
3. ระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันออนไลน์ ช่วยให้ท่านสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันได้อย่างสะดวกมากขึ้น *
ระดับความพึงใจ (มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้อย = 2 น้อยที่สุด = 1)
4. ความเหมาะสมของเมนูต่างๆ ในระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันออนไลน์ *
ระดับความพึงใจ (มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้อย = 2 น้อยที่สุด = 1)
5. ท่านคิดว่าควรใช้งานระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันออนไลน์ในการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในครั้งต่อไป *
ระดับความพึงใจ (มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้อย = 2 น้อยที่สุด = 1)
# การจัดการแข่งขัน
1. การจัดการแข่งขันครั้งนี้คิดว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้แสดงออก *
ระดับความพึงใจ (มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้อย = 2 น้อยที่สุด = 1)
2. กิจกรรมที่จัดขึ้นทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมแข่งขัน *
ระดับความพึงใจ (มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้อย = 2 น้อยที่สุด = 1)
3. การนำเสนอความสามารถและผลงานของนักเรียน สามารถนำไปเป็นแบบอย่างและปฏิบัติได้จริง *
ระดับความพึงใจ (มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้อย = 2 น้อยที่สุด = 1)
4. กิจกรรมครั้งนี้ทำให้นักเรียนเกิดความมุ่งมั่นและแรงจูงใจต่อการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการให้สูงขึ้น *
ระดับความพึงใจ (มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้อย = 2 น้อยที่สุด = 1)
5. นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ *
ระดับความพึงใจ (มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้อย = 2 น้อยที่สุด = 1)
@ ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนพานพิทยาคม. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms