Žiadosť o IT výdavok 2.0.1
Vitajte v elektronickom formulári pre podanie žiadosti o súhlas s variabilným IT výdavkom financovaného zo štátneho rozpočtu z medzirezortného programu 0EK (nad 200 000 EUR ). Formulár má niekoľko častí a preto Vám odporúčame vopred si pripraviť informácie. Pre tento účel si formulár môžete stiahnuť tu: www.nakup-it.sk

Podaním tohto elektronického formulára účastník potvrdzuje úplnosť a správnosť uvedených údajov. Po podaní elektronického formulára je doručený účastníkovi medzirezortného programu automaticky generovaný email.

V prípade chybného vyplnenia formuláru je nutné zadať nový formulár. Informáciu o chybnom vyplnení nám prosím zašlite na email martin.bezek@vicepremier.gov.sk

Email address *
Základné údaje o navrhovanom výdavku
IT výdavok predstavuje *
Kód podprogramu medzirezortného programu 0EK *
Prvok podprogramu 0EK *
Prvky 01, 02 a 03 sú spoločné pre všetkých správcov kapitoly a názvy ostatných prvkov (04 až n) si určuje rozpočtová kapitola.
Názvy ISVS podľa MetaIS *
Každý informačný systém prevádzkovaný OVM musí byť zaregistrovaný v MetaIS, kde je uvedený „Názov informačného systému“. Podrobnejšie na: https://metais.finance.gov.sk/. Ak sa výdavok viaže na viac ako jeden ISVS, uveďte ich a oddeľte čiarkou. V prípade výdavkov vzťahujúcich sa na podpornú infraštruktúru a telekomunikačné služby sa do odpovede uvedie: "podporná infraštruktúra". V prípade presunu z podprogramu v rámci medzirezortného programu 0EK na iný program ŠR, korekcií, delimitácie popíšte uvedený presun, korekcie, delimitáciu
Your answer
Kód ISVS podľa MetaIS *
Platí to isté ako pri predchádzajúcej otázke. V prípade investície do viacerých ISVS rozdeľte kód ISVS čiarkou.
Your answer
Stručný slovný opis výdavku - Čo a prečo sa ide kupovať? *
Žiadateľ opíše výdavok. Číselne vyjadrí opodstatnenie financovania počtom transakcií za konkrétne obdobie, počtom používateľov, počtom dotknutých systémov, prípadne opisom udalostí, ktoré viedli k IT nákupu (zmena legislatívy - konkrétne uvedenie zákona) atď.
Your answer
Hodnota za peniaze *
Suma hodnoty za peniaze *
Your answer
Spôsob výpočtu hodnoty za peniaze *
Your answer
Zmluva vzťahujúca sa k výdavku je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (crz.gov.sk) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Štátne IT. Report Abuse - Terms of Service