ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2020
Τo ερωτηματολόγιo στην αρχική του μορφή αφορούσε τη σκιώδη οικονομία με πνευματική ιδιοκτησία και copyright ως ακολούθως Κωδικός έργου:80514
Επ. Υπεύθυνος: ΜΠΙΤΖΕΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Τίτλος έργου: ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-MIS 380420-«Η ΣΚΙΩΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΜΕΓΕΘΟΣ, ΑΙΤΙΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ»  Από τον υποψήφιο διδάκτορα Χρήστο Μάμαλη με επιβλέποντα καθηγητή του διδακτορικού τον καθηγητή κ. Μπιτζένη έγιναν τροποποιήσεις .Σε καμία περίπτωση δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς αλλά μόνο για επιστημονικούς και ερευνητικούς σκοπούς πάντοτε με την υποχρέωση να πάρετε γραπτή άδεια από το συντονιστή/επιβλέποντα καθηγητή Αριστείδη Μπιτζένη μέσω email bitzenis@yahoo.com και σε κάθε περίπτωση να γίνεται αναφορά / citation στην πηγή συντονιστής/έργο.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 7ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Η ΤΙΜΗ 4 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1α. Δεδομένων των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα είναι αναμενόμενο να προσπαθεί κάποιος να μην δηλώσει μέρος των οικονομικών δραστηριοτήτων του; (π.χ. αδήλωτη εργασία, συντάξεις από εξωτερικό, έσοδα χωρίς την έκδοση αποδείξεων, κ.λπ.). Το δικαιολογείτε κάτι τέτοιο; *
Δεν δικαιολογείται
Δικαιολογείται
1β. Δεδομένων των δυσκολιών τι δικαιολογείτε περισσότερο ως πρακτική, η φοροδιαφυγή ή η εισφοροδιαφυγή (μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών);
Παρακαλώ σημειώστε για την φοροδιαφυγή: *
Δεν δικαιολογείται
Δικαιολογείται
Παρακαλώ σημειώστε για την εισφοροδιαφυγή: *
Δεν δικαιολογείται
Δικαιολογείται
2α. Νιώθετε ότι η φορολογική συνεισφορά σας είναι ανταποδοτική ως προς την ποσότητα και την ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών που λαμβάνετε (π.χ. υγεία, παιδεία, κ.λπ.);
Clear selection
2β. Αν όχι, ο λόγος έγκειται στο ότι το φορολογικό βάρος δεν κατανέμεται δίκαια ή/και στο ότι η ποσότητα/ποιότητα των υπηρεσιών υπολείπονται της συνεισφοράς σας (αν επιλέξετε και τα δύο σημειώστε το βαθμό στην κλίμακα για να γίνει κατανοητός ο βαθμός προτεραιότητας κατά την γνώμη σας);
Νιώθετε ότι υπάρχει Άδικη κατανομή;
Δεν το νιώθω καθόλου
Το νιώθω σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό
Clear selection
Νιώθετε ότι υπάρχει χαμηλή Ποιότητα/ μικρή ποσότητα δημοσίων υπηρεσιών;
Δεν το νιώθω καθόλου
Το νιώθω σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό
Clear selection
3. Πόση εμπιστοσύνη έχετε στους παρακάτω θεσμούς - κοινωνικό περίγυρο; (βαθμολογήστε από 1 έως 7, όπου το 1 δηλώνει καθόλου εμπιστοσύνη, το 7 δηλώνει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, ενώ το 4 δηλώνει ουδετερότητα) *
Καθόλου
.
..
Μέτρια
...
....
Πάρα πολύ
Δικαστικό Σώμα
Κοινοβούλιο
Πολιτικό Σύστημα
Κοινωνικός Περίγυρος
Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομία, Στρατός)
4. Έχετε παρατηρήσει πόσες φορές κατά μέσο όρο επιθεωρούνται οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα από τις φορολογικές και άλλες αρχές και πόσο περίπου διαρκεί η επιθεώρηση αυτή;
Μέσος αριθμός επιθεωρήσεων (ανά έτος)   –   παρακαλώ δώστε ως απάντηση αριθμό, π.χ. 12. *
Μέση διάρκεια επιθεώρησης (ημέρες)  –   παρακαλώ δώστε ως απάντηση αριθμό, π.χ. 12. *
5. Τι δυσκολεύει περισσότερο την ανάπτυξη της επιχείρησης; (σημειώστε ανάλογα με τον βαθμό σπουδαιότητας) *
Λίγο έως καθόλου
.
..
Εξαρτάται
...
....
Πάρα πολύ
Φορολογικοί συντελεστές
Φορολογική διοίκηση (λειτουργία ΔΟΥ, κ.λπ.)
Ύφεση
Γραφειοκρατία δημοσίων φορέων
Ελαστικότητα στην εφαρμογή του νόμου
Διαφθορά
Πολυπλοκότητα Νομοθεσίας (φορολογική, ασφαλιστική, εργατική)
Εάν η επιλογή σας δεν περιλαμβάνεται στις παραπάνω, αναφέρετε την εδώ:
6. Έχετε ακούσει αν οι επιχειρήσεις καθυστερούν την πληρωμή του ΦΠΑ και άλλων φορολογικών υποχρεώσεων ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες τους (μισθοδοσία, πιστωτές, κ.λπ.); *
Στην περίπτωση που η απάντηση σας είναι ΝΑΙ, αξιολογήστε πόσους μήνες καθυστερούν την πληρωμή   –   παρακαλώ δώστε ως απάντηση αριθμό, π.χ. 12, αλλιώς απαντήστε 0.
7. Δωροδοκία για υποθέσεις νομικών προσώπων: *
ΟΧΙ
.
..
Εξαρτάται
...
....
ΝΑΙ
Από όσα έχετε ακούσει, είναι σύνηθες το φαινόμενο της δωροδοκίας υπαλλήλου για την εύκολη διεκπεραίωση των υποθέσεων στις δημόσιες υπηρεσίες;
Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προσφύγει σε άλλο υπάλληλο ή/και καταγγείλει το φαινόμενο σε προϊστάμενο της υπηρεσίας;
8α Πως κατανοείτε την έννοια της προστασίας σε μια επιχείρηση; *
8β. Στην Ελλάδα από αυτό που ακούτε πιστεύετε ότι ζητούν προστασία; *
Λίγο έως καθόλου
.
..
Εξαρτάται
...
....
Πάρα πολύ
τα ξενοδοχεία
μπαρ – εστιατόρια
νυχτερινά κέντρα
άλλο
8β. (αν άλλο ... συμπληρώστε εδώ)
8γ. Σε ποιους πιστεύετε ότι καταβάλλεται  το τίμημα αυτής της προστασίας? *
Λίγο έως καθόλου
.
..
Εξαρτάται
...
....
Πάρα πολύ
αστυνομικούς
τελωνιακούς
εφοριακούς
δικαστικούς
άλλους
8δ. Από όσα έχετε ακούσει, υπάρχουν περιπτώσεις όπου επιχειρήσεις καταβάλλουν ποσά για προστασία; (Αν ΝΑΙ, επιλέξτε και το μέρος του τζίρου που θεωρείται πως καταβάλλουν) *
9. Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις τόσο στην πλήρη συμμόρφωση με τους φόρους και τους κανονισμούς, *
έως 10%
11%-20%
21%-30%
31%-40%
41%-50%
άνω του 50%
(α) μπορείτε να εκτιμήσετε το ποσοστό του τζίρου που κατά μέσο όρο αποκρύπτουν οι επιχειρήσεις από τις φορολογικές αρχές;
(β) μπορείτε να εκτιμήσετε το ποσοστό των μερικώς αδήλωτων υπαλλήλων (σημειώστε το ποσοστό των υπαλλήλων); (μερικής απασχόλησης part-time)
(γ) μπορείτε να εκτιμήσετε το ποσοστό των εξ’ ολοκλήρου αδήλωτων υπαλλήλων (σημειώστε το ποσοστό των υπαλλήλων); (εξ’ ολοκλήρου)
10. Αξιολογείστε τις ακόλουθες προτάσεις με κλίμακα 1-7 αν θα επιλύσουν ή θα βελτιώσουν τη φορολογική συμμόρφωση των ελληνικών επιχειρήσεων *
Καθόλου
.
..
Μέτρια
...
....
Πάρα πολύ
α) εφάπαξ μείωση φορολογικών συντελεστών από το 24% στο 15%
β) σταδιακή 2% μείωση φορολογικών συντελεστών μέχρι το 15% από 24%
γ) μείωση ασφαλιστικών εισφορών ως ποσοστό
δ) μείωση ασφαλιστικών εισφορών ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων
ε) μείωση της προκαταβολής φόρου από το 100% στο 50%
11. Έχετε ακούσει ότι οι επιχειρήσεις ενισχύουν προεκλογικά τα πολιτικά κόμματα (ή τους υποψηφίους μεμονωμένα (υποψηφίους δημάρχους/περιφερειάρχες)? *
Αν είπατε ΝΑΙ, για ποιον λόγο τους ενισχύουν?
12. Αν τα κέρδη αυξαινόντουσαν σημαντικά αυτό θα επηρέαζε την φορολογική συμμόρφωση σας προς το θετικό? *
13. Αν μειώνονταν σημαντικά οι φορολογικοί συντελεστές  αυτό θα επηρέαζε την φορολογική συμμόρφωση σας προς το θετικό? *
14. Πιστεύετε ότι ο επιχειρηματικός κόσμος που φοροδιαφεύγει επηρεάζεται από το ευρύτερο επιχειρηματικό σύνολο που επίσης φοροδιαφεύγει? *
15. Σε περίπτωση που κάποιος φοροδιαφεύγει πιστεύετε ότι γνωρίζει τις συνέπειες των πράξεων του? *
16. Σε περίπτωση που κάποιος φοροδιαφεύγει πιστεύετε ότι μήπως δεν φοβάται ότι θα γίνει αντιληπτός από τις φορολογικές αρχές? *
17. Πιστεύετε ότι υπάρχει διαφθορά στις φορολογικές υπηρεσίες κατά την διενέργεια ελέγχων? *
18. Πιστεύετε ότι η παρούσα υγεινομική κρίση του 2020 βοήθησε ή θα βοηθήσει στην φορολογική συμμόρφωση των επιχειρήσεων? *
19. Πιστεύετε ότι τα οικονομικά/φορολογικά μέτρα της ελληνικής κυβέρνησης στην παρούσα υγεινομική κρίση του 2020 βοήθησε ή θα βοηθήσει στην φορολογική συμμόρφωση των επιχειρήσεων? *
20. Πιστεύετε ότι το lock down που επέβαλε η  ελληνική κυβέρνηση αλλά και τα μέτρα σταδιακής άρσης του lock down στην παρούσα υγεινομική κρίση του 2020 θα στοιχίσει στα οικονομικά των επιχειρήσεων? *
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ
1. ΦΥΛΟ *
2. ΗΛΙΚΙΑ *
3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: *
4. ΤΕΚΝΑ: *
5. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: *
6. Εάν η απασχόληση σας δεν περιλαμβάνεται στις παραπάνω επιλογές, αναφέρετε την εδώ:
7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: *
8. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: *
9. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΛΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: *
10. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: *
11. Ποσό που ξοδεύετε κάθε μήνα κατά μέσο όρο ως νοικοκυριό με βάση το ατομικό (άγαμος) ή οικογενειακό εισόδημά σας (έγγαμοι) για την κάλυψη των αναγκών του νοικοκυριού σας (π.χ. το ιδιωτικό σχολείο το πληρώνουν οι παππούδες, επομένως αυτό δεν το συμπεριλαμβάνετε εδώ ως έξοδο το μήνα)(π.χ. οι γονείς σας στέλνουν φαί, πληρώνουν το ενοίκιο σας). *
12. Ποσό που χρειάζεστε τελικά, συνολικά κάθε μήνα για την κάλυψη όλων των αναγκών του νοικοκυριού σας, άσχετα εάν έχετε το εισόδημα για να το καλύψετε ή αναγκάζεστε τελικά να το βρείτε από άλλες πηγές (π.χ. από τον οικογενειακό ή τον κοινωνικό σας περίγυρο, από πιστωτικές κάρτες, δάνεια ή δανεικά από φίλους ή συγγενείς, κτλ.). *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of UNIVERSITY OF MACEDONIA. Report Abuse